• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

  

ÇALIŞMALARIMIZ
Linkler

DERNEKLER KANUNU

 

 

  
   

 DERNEKLER KANUNU

   

Kabul Tarihi: 04.11.2004                   
RG.23 KASIM     2004-25649                                    
Kanun No: 5253

   

BİRİNCİ BÖLÜM

   

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   

Amaç ve Kapsam

   

MADDE 1- Bu     kanunun amacı; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar,     konfederas-      yonlar     ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf     dışındaki kâr amacı gütme-   yen     kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi     faaliyetlerini, yükümlülüklerini,   denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile     derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir.  

   

Tanımlar

   

MADDE 2- Bu     kanunun uygulanmasında;

   

a) DERNEK:Kazanç paylaşma     dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı     gerçekleş-tirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve     çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel     kişiliğe sahip kişi topluluklarını,

   

b) DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ: Derneğin     yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

   

c) DERNEK MERKEZİ: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

   

d) MÜLKİ İDARE AMİRİ: Dernek     merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,

   

e) DERNEKLER BİRİMİ: İllerde il dernekler müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro     şefliğini,

   

f) PLATFORM: Derneklerin kendi aralarında veya     vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı     gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları     tüzel kişiliği bulun-mayan geçici nitelikteki birliktelikleri,

   

g) ÜST KURULU: Derneklerin     oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların     oluş-turduğu konfederasyonları,

   

h) ŞUBE: Dernek faaliyetlerinin     yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği     olma-yan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,

   

i) TEMSİLCİLİK: Dernek faaliyetlerinin     yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve     bünyesinde organları bulunmayan alt birimi ifade eder.

   

İKİNCİ BÖLÜM

   

Genel Hükümler

   

Dernek kurma hakkı

   

MADDE 3- Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden     izin almaksızın dernek kurma hak-kına sahiptir.

   

Ancak,     TÜRK SİLAHLI     KUVVETLERİ ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve     kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında     getirilen kısıtlamalar saklıdır.

   

On     beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal,     ahlakî, bedensel ve zihinsel  yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim     haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel     yaşantı-larını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı     izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye     olabilirler.

   

On     iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk     derneklerine üye olabilirler ancak yöne-tim ve denetim kurullarında görev     alamazlar.

   

Çocuk     derneklerine on sekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.

   

Dernek tüzüğü

   

MADDE 4- Her     derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi     zorunludur:

   

a) Derneğin adı ve merkezi.

   

b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe     sürdürülecek çalışma konuları ve çalış-ma biçimleri ile faaliyet alanı.

   

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

   

d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

   

e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar     alma usul ve şekilleri.

   

f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne     suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

   

g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise     şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda     nasıl temsil edileceği.

   

h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve     yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

   

ı) Derneğin borçlanma usulleri.

   

j) Derneğin iç denetim şekilleri.

   

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

   

1/7

   

 

   

l) Derneğin     feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

   

Uluslararası faaliyet

   

MADDE 5- Dernekler,     tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası     faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya     şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt     dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

   

Yabancı dernekler, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’nın görüşü alınmak suretiyle İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nın izniyle TÜRKİYE'de     faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir,     dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara     katılabilirler.

   

Tüzel kişilerin oy kullanması

   

MADDE 6- Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim     kurulu başkanı veya temsille görev-lendireceği kişi oy kullanır. Bu     kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy     kulla-nacak kimse yeniden belirlenir.

   

Şube genel kurulları

   

MADDE 7- Şube     genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en     az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

   

Federasyon ve konfederasyonlar

   

MADDE 8- Federasyonların     üye sayısının beşten ve konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı     düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında     kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

   

Federasyonlar     ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun,     başka bir örgüt kuramazlar.

   

İç denetim

   

MADDE 9- Derneklerde     iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu     tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına     da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yöne-tim kurulu veya bağımsız denetim     kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlü-lüğünü     ortadan kaldırmaz.

   

Denetim     kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi     için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet     gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzu-ata ve dernek     tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen     esas ve usulle-re göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim     sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel     kurula sunar.

   

Denetim     kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların,     dernek yetkilileri tarafın-dan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim     yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getiril-mesi     zorunludur.

   

Yardım ve işbirliği

   

MADDE 10- Dernekler,     tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı     dernek-lerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve     meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî     yardımda bulunabilirler.

   

5072     sayılı DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNİE DAİR KANUN hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve     kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler     yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje     maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı     sağlayabilirler.

   

         (18.02.2009-5838/7)     4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi çerçevesinde     özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu,     kendi  işlerini kurmaları,     özürlülerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler     ile benzeri projelerde bu oran aranmaz.”

   

Gelir ve giderlerde usul ile dernek     defterleri

   

MADDE 11- Dernek     gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile     yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması     halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler     alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin     saklama süresi beş yıldır.

   

Dernek     gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu     kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve     kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanıla-cak yetki     belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

   

Dernek     gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve     bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

   

Dernekler     tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar     yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı     olması zorunludur.

   

2/7

   

Sandık kurma

   

MADDE 12- Dernekler,     tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir,     faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin     yiyecek,giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve

   

diğer     mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık     kurabilirler.   

   

Bu     sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

   

Dernek görevlileri ve ücretleri

   

MADDE 13-     Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönüllüler     veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla     yürütülür.

   

Dernek     yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine     ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve     tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu     üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında     herhangi bir karşılık ödenemez.

   

Dernek     hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk     miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

   

Gençlik ve spor kulüpleri

   

MADDE 14-     Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor     kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik     kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü     adını alır. Bu kulüpler, GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nce tutulacak kütüğe kayıt ve     tescil edilir.

   

Kulüplerin     organları,bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nce de denetlenmesi ve bunlara     yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmada uyulacak     esas ve usuller,gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri     ve bunlara uygulanacak disiplin işlem-leri, kulüplerin kayıt ve tesciline     ilişkin esaslar İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nın uygun görüşü üzerine GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün bağlı olduğu bakanlıkça     yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.

   

Tasfiye

   

MADDE 15- Genel     kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen     derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre     yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına     bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel     kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse,     derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en     yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

   

Kendiliğinden     sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve     devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları     silinir.

   

Feshedilmesi     için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna     bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde,     soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

   

Tasfiye     işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi     ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

   

Basımevlerinin sorumluluğu

   

MADDE 16- Basımevleri,     dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan     sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî idare     amirliğine bildirmek zorundadır.

   

Hata ve noksanlıkların giderilmesi

   

MADDE 17- Derneklerin     iş ve işlemlerinde, bu kanun ve 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU ile     bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit     edilmesi halinde, konusu suç teşkil etme-yen hata ve noksanlıkların mülkî     idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün     içerisinde giderilmesi zorunludur.

   

Yargılama usulü

   

MADDE 18- Bu kanunla ilgili olarak hukuk     mahkemelerinde bakılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır.  (Mülga ikinci fıkra: 23.01.2008- 5728/578 md.)

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   

Denetim ve Bildirimler

   

Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim

   

MADDE 19- Dernekler,yıl     sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını     düzenleye-cekleri beyanname ile her yıl NİSAN     ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.     Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte     düzenlenir.

   

Gerekli     görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda     faaliyet gösterip

   

göstermedikleri,  defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun     olarak tutup tutmadıkları İÇİŞLERİ BAKANI veya

   

mülkî     idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti     mensupları görevlendirilemez.

   

3/7

   

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ve mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai     saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat     önce derneklere bildirilir.                                                                 

   

      Denetim sırasında görevli memurlar     tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek     yet-kilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri,     müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

   

Denetim     sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare     amiri durumu derhal CUMHURİYET SAVCILIĞI’na     ve derneğe bildirir.

   

Kolluk kuvvetlerinin yetkisi

   

MADDE 20- Kamu     düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine     bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu     nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare     amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklen-tilerine     giremez,arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare amirinin     kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim,     kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde,     el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare amiri     tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.

   

Yurt dışından yardım alınması

   

MADDE 21- Dernekler     mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki     kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin     şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar     aracılığıyla alınması zorunludur.

   

Taşınmaz mal edinme

   

MADDE 22- Dernekler     genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz     mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler     edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî     idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

   

Genel kurul toplantısı     ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

   

MADDE 23- Dernekler,     genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile     derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare     amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde     meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç     bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

   

Temsilcilik

   

MADDE 24- Dernekler,     gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla     temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında     temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik aça-mazlar. Temsilciliğin adresi,     yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler     tarafın-dan o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

   

Plâtform oluşturma

   

MADDE 25- Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla     yasaklanmayan alanlarda, kendi arala-rında veya vakıf, sendika ve benzeri     sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve     yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.

   

Plâtformlar,     kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları     doğrultusunda kurulamaz-lar ve faaliyet gösteremezler. Bu     yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu kanun ve ilgili kanunların cezaî     hükümleri uygulanır.

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   

İzne Tâbi Faaliyetler

   

Derneklerin izinle kurabileceği tesisler

   

MADDE 26-     Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim     ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve     lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesis-lerin işletilmesi mülkî     idare amirinden izin almalarına bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi     ve kapatıl-masına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

   

Kamu yararına çalışan dernekler

   

MADDE 27-(Değişik: 5832/1)/A- TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ uluslararası     anlaşmalara göre tayin edilen nitelik ve duruma göre; merkezde genel kurul,     yönetim kurulu ve denetim kurulu, şubelerinde genel kurul ve yönetim kurulu     oluşturulması şartıyla tüzüğünde belirlenen şekilde teşkilatlanır ve     yönetilir. KIZILAY’ın iş ve     işlemleri, kanunların verdiği görev ve yetkilere, tüzüğüne ve yönetim     kurulanca çıkarılan yönetmeliklere göre yürütülür.(RG.23.01.2009-27119)   

   

Kamu     yararına çalışan dernekler,ilgili bakanlıkların ve MALİYE BAKANLIĞI’nın görüşü üzeri-ne, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nın     teklifi ve BAKANLAR KURULU kararıyla     tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek-lerden     sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin     amacı ve bu amacı gerçek-leştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte     ve ölçüde olması şarttır.

   

                                                                                                             4/7

   

 

   

Kamu     yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli     belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.                                                                                                    

   

Kamu     yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir.Yapılan     denetimler sonucunda düzenle-

   

nen     raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan     üyeler veya ilgili personel, ağır hapis veya ağır para cezası verilmesini     gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir     olarak İÇİŞLERİ BAKANI’nca görevden uzaklaştırılabilir. Görevden     uzaklaştırılanların yerlerine, kesin hükme kadar, öncelikle dernek     üyelerinden olmak üzere görevlendirme yapılır.                    

   

(08.06.2006-5519 sayılı yasayla eklendi) Dernek merkezinin bulunduğu ilin valisi, görevden     uzaklaştırıl-ma kararının derneğe bildirilmesiyle eş zamanlı olarak,     görevden uzaklaştırılan organların yerlerine; Türk     Medeni     Kanunu     hükümlerine göre dernek merkezinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk     mahkemesinden kay-yım atanmasını ister. Mahkeme bir hafta içinde, öncelikle     dernek üyeleri arasından görevden uzaklaştırı-lanların sayısı kadar kayyım     atanmasına karar verir ve bu kararda kayyımın görev ve yetkileri ile dernek     tarafından kayyıma verilecek ücret de belirtilir. Kayyımın görevi dava     sonucu verilen hüküm kesinleşinceye kadar devam eder. Çeşitli     nedenlerle boşalan bu kayyımların yerine, aynı usulle yeni kayyım     atanır..    

   

Kamu     yararına çalıştıklarına karar verilen dernekler, denetimler sonunda bu     niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen     usulle haklarında alınan kamu yararına çalışan derneklerden sayıl-ma kararı     kaldırılır.

   

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ     ve     TÜRK HAVA KURUMU’nun     tüzüklerini onaylamaya BAKANLAR KURULU yetki-lidir.

   

Kamu     yararına çalışan derneklerin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına     karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

   

Dernek adları

   

MADDE 28- Dernek     adlarında; TÜRK, TÜRKİYE, MİLLİ, CUMHURİYET, ATATÜRK, MUSTAFA KEMAL kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen     eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile     kullanılabilir.

   

BEŞİNCİ BÖLÜM

   

Yasaklar

   

Bazı ad ve işaretleri kullanma yasağı

   

MADDE 29- Derneklerin,     mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî parti-nin,     bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun     adını,amblemini,rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir     ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve     flamaları kullanmaları yasaktır.

   

Kurulması yasak olan dernekler ve yasak     faaliyetler

   

MADDE 30- Dernekler;

   

a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek     üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette     bulunamazlar.

   

b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya     konusu suç teşkil eden fiilleri gerçek-leştirmek amacıyla kurulamaz.

   

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine     hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları     gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar.Üyeleri     için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar.

   

Kayıt ve yazışma dili

   

MADDE 31-Dernekler,     defterlerinde ve kayıtlarında ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin     resmi kurumlarıyla yazışmalarında TÜRKÇE kullanırlar.

   

ALTINCI BÖLÜM

   

Ceza Hükümleri

   

            MADDE 32- (Değişik: 23/1/2008-5728/558 md.)

   

Bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar     aşağıdaki şekildedir:

   

a) Dernek kurma hakkına     sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları  kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi     olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek     dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken     derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen     dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   

b) Genel kurulu süresinde     toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümle-rine     aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen     yer dışında yapan dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para     cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan     genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.

   

c) Yurt dışı yardımı     bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın     yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir.

   

5/7

   

 

   

d) Derneğe ait tutulması     gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek

   

 yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis     veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların

   

 usulüne uygun tutulmaması halinde dernek     yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beşyüz Türk Lirası idarî para     cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar     ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu     üyelerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   

e) Genel kurul ve diğer     dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve     dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok     edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği     takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile     cezalandırılır.

   

f) Her ne suretle olursa     olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak,  senet veya sair malları kendisinin veya     başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan,     gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve     üyeleri veya denetçiler  ile derneğin     diğer personeli TÜRK CEZA KANUNU’nun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre     cezalandırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki     görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir. 

   

g) Yetkili mercilerin izni     olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı     gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar,     faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları     üye kabul edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya     temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir.

   

h)16’ncı maddede belirtilen     bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine beşyüz     Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   

ı) 17’nci maddede yer alan     zorunluluğa uymayanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   

j) 19’uncu maddede     belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az     olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

   

k) 9 ve 19’uncu maddelerin üçüncü     fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan  defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve     özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle oku-namayacak     hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün     içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi     almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler     üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21’ inci maddedeki     yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya     hükmolunur.

   

           l) 22, 23 ve 24’üncü maddelerde     belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19’uncu maddede belirtilen beyan-name verme yükümlülüğünü yerine     getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24’üncü maddede belirtilen temsi-lcilere beşyüz Türk Lirası idarî para     cezası verilir.

   

m) 26’ncı maddede     belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para     cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.

   

n) 28’inci maddede     belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29’uncu maddede     belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket     eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği     takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır     ve derneğin fes-hine de karar verilir.

   

o) 30’uncu maddenin (a) bendinde belirtilen     yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri elli gün-den az olmamak     üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c)     bendine aykırı faaliyette bulu-nan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır     bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası     ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir.

   

p) 30’uncu maddenin (b) bendinde belirtilen     kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan     dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde     bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para     cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.

   

r) 31’inci maddede öngörülen     zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   

        Cezaların uygulanması

   

        MADDE 33- Bu kanunda belirtilen cezalar çocuk     dernekleri hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağ-men tekrar edilmesi     halinde uygulanır.

   

        Bu     kanunun     32’nci     maddesinde geçen ‘dernek yöneticileri’     ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını ifade eder.

   

             (Değişik üçüncü fıkra: 23.01.2008-5728/559     md.)     Bu kanunda     yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.

   

         (Mülga dördüncü fıkra: 23.01.2008-5728/578 md.)

   

(Mülga     beşinci fıkra: 23.01.2008-5728/578 md.)

   

YEDİNCİ BÖLÜM

   

Diğer Hükümler

   

Cemiyetler ve dernekler kanunlarına yapılan     atıflar

   

MADDE 34- Diğer     kanunlarda, 3512 sayılı CEMİYETLER KANUNU, 1630 sayılı     DERNEKLER KANUNU veya 2908 sayılı DERNEKLER KANUNU ile     bunların ek ve değişikliklerine veya belli maddelerine yapılan atıflar, bu

   

 kanuna veya bu     kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. Bu     kanunda hüküm bulunmayan hallerde aynı konuları düzenleyen     4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU’nun     ilgili hükümle-rine atıf yapılmış sayılır.     

   

                                                                                                                     6/7

   

 

   

Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri

   

MADDE 35- Bu     kanunun 19,20,23,26,28,29,30 ve 31’inci maddeleri özel kanunlarında     hüküm bulunma-mak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile     işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle     birlikte uygulanır.                                                                                               

   

Uygulanacak hükümler

   

MADDE 36- Bu     kanun hükümleri; yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan     dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların TÜRKİYE'deki şube veya temsilcilikleri hakkında da ceza hüküm-leri     ile birlikte uygulanır. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde     4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU’nun hükümleri uygulanır.

   

Yönetmelik

   

MADDE 37-Bu     kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler İÇİŞLERİ     BAKANLIĞI’     nca,     kulüp adını alan derneklerle ilgili yönetmelik ise GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün bağlı olduğu bakanlıkça en geç     altı ay içinde RESMİ GAZETE’de yayımlanarak yürürlüğe konulur. Bu     yönetmelikler çıkarı-lıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı     olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

   

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan     hükümler

   

MADDE 38- A)     22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı     TÜRK MEDENİ KANUNU’nun     62’nci     maddesi ve 74’üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde     değiştirilmiştir.

   

Madde 62- Dernekler,     60’ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı     bildirimi izleyen altı ay için-de ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve     zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

   

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç     yılda bir yapılması zorunludur.

   

B) 4721 sayılı kanunun 58’inci maddesinin ikinci fıkrasında     yer alan "yerleşim yeri,     kurucuları,", 64’üncü     maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tüzükte başkaca bir düzenleme yoksa,", 77’nci maddesinin birinci fıkrasında     yer alan "yerel bir gazete ile ilan     edilir ve aynı zamanda ve bir yazıyla",     92’nci maddesinde yer alan "uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen     hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla"     ve 93’üncü     maddesinde yer alan "karşılıklı olmak     koşuluyla" ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

   

C) 4721 sayılı kanunun 61’inci maddesi ile     79’uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten     kaldırılmıştır.

   

D) 14.2.1985 tarihli ve     3152 sayılı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNU’nun 13/A  maddesinin (h)     bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar     eklenmiştir.

   

h) 2860 sayılı YARDIM TOPLAMA KANUNU’na göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle     ilgili işlem-leri yürütmek.

   

Derneklerin     kaydedileceği dernekler kütüğünün şekli,düzenleme ve kayıt esasları     yönetmelikle düzen-lenir.

   

Büyükşehir     belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe     dernekler büro şeflik-leri oluşturulmaz.

   

E) 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin ek 3’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

   

Vakıfların     dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan     yardım alması, der-neklere uygulanan hükümlere tâbidir.

   

F) 23.6.1983 tarihli ve 2860     sayılı     YARDIM TOPLAMA KANUNU’nun     5’inci     maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gezi     ve eğlenceler düzenlemek",24’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki     "belirli yerlere kutu     koymak" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya     bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistem-ler     kullanmak" ibaresi eklenmiştir.

   

G) 2860 sayılı kanunun 7’nci maddesi aşağıdaki şekilde     değiştirilmiştir.

   

MADDE 7- Yardım toplama faaliyeti bir ilin     birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları     içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım     toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine     girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin     valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere     ve İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’na bilgi verilir. Yardım topla-ma     faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince yürütülür.

   

H) 6.10.1983 tarihli ve     2908 sayılı DERNEKLER KANUNU’nun yürürlükten kaldırılmıştır.

   

Yürürlük

   

MADDE 39- Bu     kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

       Yürütme

   

        MADDE 40- Bu kanun hükümlerini BAKANLAR KURULU yürütür.

   

7/7

   

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Ceza Hükümleri

Ceza hükümleri

MADDE 32- (Değişik: 23.01.2008-5728/558 md.)

Bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar aşağıdaki şekildedir:

a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla, yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek,üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

b) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.

c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir.

d) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

e) Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair,malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli TÜRK CEZA KANUNU’nun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir. 

g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere bin Türk lirası idarî para cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir.

h) 16’ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

ı) 17’nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlara yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

j) 19’uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

k) 9 ve 19’uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter ve  belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren on beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkeme-sine, zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21’inci maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya hükmolunur.

 l) 22, 23 ve 24’üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19’uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24’üncü maddede belirtilen temsilcilere beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

m) 26’ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.

n) 28’inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29’uncu maddede belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.

o) 30’uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-landırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir.

p) 30’uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.

r) 31’inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

Cezaların uygulanması

MADDE 33- Bu kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanır.

 Bu kanunun 32’nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını ifade eder.

     (Değişik üçüncü fıkra:23.01.2008-5728/559 md.) Bu kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.(Mülga dördüncü fıkra: 23.01.2008-5728/578 md.) (Mülga beşinci fıkra: 23.01.2008-5728/578 md.)  (RG.08 ŞUBAT 2008-26781)

 

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

            Kanun No.5728                                                                                                           Kabul Tarihi: 23.01.2008                                                                                                                                                                                                                  

MADDE 557-04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı DERNEKLER KANUNU’un  27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ağır hapis veya ağır para cezası” ibaresi “hapis cezası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 558- 5253 sayılı kanunun 32’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32- Bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar aşağıdaki şekildedir:

a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlar-la yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek  dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

b) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.

c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir.

d) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir top-lanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

e) Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet,  veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile der-neğin diğer personeli TÜRK CEZA KANUNU’nun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre ceza-landırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştı-rılmasına da karar verebilir. 

g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı güt- meyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğin-  de bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere bin Türk lirası idarî para cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya  temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir.

h) 16’ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

ı) 17’nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlara yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

j) 19’uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

k) 9 ve 19’uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter,  ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren on beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21’inci maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya hükmolunur.

l) 22, 23 ve 24’üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19’uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24’üncü maddede belirtilen temsilcilere beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

m) 26’ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para ceza-sı verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.

n) 28’inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29’uncu maddede belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.

o) 30’uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-landırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir.

p) 30’uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.

r) 31’inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”

                                                                                                                                     (RG.08 ŞUBAT 2008-26781)

 Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret34128
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.87653.8921
Euro4.57284.5911
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 5°
Takvim