• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

  

ÇALIŞMALARIMIZ
Linkler

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

            MADDE l- Bu yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu yönetme-lik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- Bu yönetmelik; vakıfların bazı işlemleri ile dernekler ve dernek şube veya temsilci-liklerin, federasyonlar ve konfederasyonların, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların TÜRKİYE’deki şube veya temsilciliklerinin kuru-luşu, genel kurul toplantıları, uluslararası faaliyetleri, yükümlülükleri, izne tabi faaliyetleri, lokal açmaları, sandık kurmaları ve diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

            Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik, 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı DERNEKLER KANUNU, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU’nun ilgili hükümleri, 26.03.1987 tarihli ve 3335 sayılı ULUSLARA-RASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN ile 02.01.2003 tarihli ve 4778 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN’un 36’ncı, 14.02.1985 tarihli ve 3152 sayılı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’nun 13/A ve 08.06.1984 tarihli ve 227 sayılı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin Ek 3’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

BAKANLIK                                                       : İçişleri Bakanlığı’nı,

BAKAN                                       : İçişleri Bakanı’nı,

DAİRE BAŞKANLIĞI                                         : Dernekler Dairesi Başkanlığı’nı,

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ                      : Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlı-

ğını,

            MÜLKİ İDARE AMİRİ                         : Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,

DERNEKLER BİRİMİ                     : İl dernekler müdürlüğü ve ilçe dernekler büro şefliğini,

DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ             : Valilik bünyesindeki il dernekler müdürlüğünü,

DERNEK                                               : 5253 sayılı DERNEKLER KANUNU ile 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU’na göre kurulan dernek ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federas-yonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin TÜRKİYE’deki şube veya temsilci-liklerini,

            KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ :Merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları,

            BİRLİK                                             : 3335 sayılı ULUSLAARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMA-SI HAKKINDA KANUN kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

YABANCI DERNEK                                              : Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları,

YABANCI VAKIF                                    : Merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları,

DERNEK MERKEZİ                                  : Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ            : Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

KÜTÜK                                       : Dernekler kütüğünü,

KANUN                                       : 5253 sayılı DERNEKLER KANUNU’nu,

MEDENİ KANUN                          : 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU’nu,

DERNEK EKLENTİSİ                     : Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp,spor saha ve salon-ları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

MİKROKREDİ                                 : Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla sandık üyelerine ödünç olarak verilen küçük bir sermayeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş İşlemleri

Kuruluş bildirimi

MADDE 5- Dernek kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,

 

b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c)  Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

d)  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nca verilmiş izin belgesi,

e) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa,bunların TÜRKİYE’'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

f) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlem-lerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar,ayrıca çocuk derneklerinde kuru-luş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Mülki idare amirliği tarafından dernek KURULUŞ BİLDİRİMİ, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine KURULUŞ BİLDİRİMİ ve eklerinin alındığına dair ALINDI BELGESİ(EK-1) verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir.

İlçe dernekler birimi, KURULUŞ BİLDİRİMİ ve dernek tüzüğünün ikişer örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.

            Kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün incelenmesi

MADDE 6- KURULUŞ BİLDİRİMİ ve ekinde verilen belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, ALINDI BELGESİ’nin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir. İlçelerde kurulan derneklerin tüzükleri de ilgili valiliklerce incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen kanuna aykırılık veya noksan-lığın giderilmesi kuruculardan yazılı olarak istenir.

            KURULUŞ BİLDİRİMİ ve ekleri ile dernek tüzüğünde, kanuna aykırılık veya noksanlık bulunma-dığı takdirde ya da kanuna aykırılık veya noksanlığın yapılan tebligat üzerine otuz gün içinde gide-rilmiş olması halinde,mülki idare amirliği tarafından keyfiyet bir yazı ile dernek geçici yönetim kurulu başkanlığına derhal bildirilir.

            Kanuna aykırılık veya noksanlık otuz gün içinde giderilmediği takdirde mülki idare amiri,yetki-li asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi hakkında davanın açılması için durumu CUMHURİYET SAVCILIĞI’na bildirir.

            Kütüğe kaydı yapılan derneklerin; onaylı tüzükleri ve kuruluş bildirimleri en geç yedi gün için-de valilik tarafından BAKANLIK’a gönderilir.  

Şube kuruluşu

MADDE 7-Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet KURULUŞ BİLDİRİMİ’ni (EK- 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,

b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen ger-çek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

d) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların TÜRKİYE’'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının foto-kopisi,

g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemle-rinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk dernek-leri şubelerinde KURULUŞ BİLDİRİMİ’ne, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

 

 

Şube kuruluşunun incelenmesi ve kütüğe kaydedilmesi

MADDE 8- Şube KURULUŞ BİLDİRİMİ ve eklerinin mevzuata uygunluğu, kuruluş bildirimleri için verilen alındı belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından

bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir. 

Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen kanuna aykırılıkları veya noksanlıkları yapılan tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen derneklerin, şubesi açılamaz.

            Şube KURULUŞ BİLDİRİMİ ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde der-neklere ilişkin hükümler uygulanır. Şube,şube merkezinin bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğün-ce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, şube KURULUŞ BİLDİRİMİ yedi gün içinde il dernekler müdürlüğü tarafın-dan BAKANLIK’a gönderilir.

Federasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler

MADDE 9- Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar,KURULUŞ BİLDİRİMİ ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

            Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet KURULUŞ BİLDİRİMİ(EK- 2) ve aşağıda belirtilen ekler, federasyonun kurulacağı yerin  mülki idare amirliğine verilir.

a) Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü,

b) Dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulun-duğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,

c) Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,

d) Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurulla-rının karar örneği, 

e) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde,bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabileceğini gösteren BAKANLIK’ ça verilmiş izin belgesi,

f) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

            Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki federasyon kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Federasyonlar hakkında bu yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

Konfederasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler

MADDE 10- Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar KURULUŞ BİLDİRİMİ ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

            Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet KURULUŞ BİLDİ-RİMİ(EK-2) ve aşağıda belirtilen ekler,konfederasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

a) Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü,

b) Federasyon tüzüklerinin; amaç, konfederasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,

c) Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,

d) Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği, 

e) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyona kurucu olabileceğini gösteren BAKANLIK’ça verilmiş izin belgesi,

f) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki konfederasyon işlem-lerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Konfederasyonlar hakkında bu yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

Federasyon ve konfederasyon kuruluşlarının incelenmesi

            MADDE 11- Federasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır. Federasyon ve konfede-rasyonlar, merkezlerinin bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, fede-rasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ile onaylı tüzükleri yedi gün içinde il dernekler müdür-lüğü tarafından BAKANLIKa gönderilir.

Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları veya noksan-lıklarını tebligata rağmen gidermemiş dernek veya federasyonlar, üst kuruluş kurucusu olamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları

İlk genel kurul toplantısı

MADDE 12- KURULUŞ BİLDİRİMİ’nde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

Genel kurul toplantıları

MADDE 13- Genel kurul;

a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı usulü

MADDE 14- YÖNETİM KURULU, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye-lerin listesini düzenler. GENEL KURUL’a katılma hakkı bulunan üyeler,en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildiril-mek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz-sa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü

MADDE 15- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundu-rulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, YÖNETİM KURULU üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,YÖNETİM KURULU’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik bel-gesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı YÖNETİM KURULU BAŞKANI veya görevlendireceği YÖNETİM KURULU üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. GENEL KURULU gün-demdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. GENEL KURUL’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yaz-manlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler YÖNETİM KURULU BAŞKANI’na teslim edilir. YÖNETİM KURULU BAŞKANI bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen YÖNETİM KURULU’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya MEDENİ KANUN’un 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede YÖNETİM KURULU’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Şube genel kurul toplantıları

MADDE 16-Şubeler,olağan GENEL KURUL toplantılarını,merkez olağan genel kurulu toplantısın-dan en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıl-dığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorunda-dırlar.

Genel kurul sonuç bildirimi

            MADDE 17- Olağan veya olağanüstü GENEL KURUL toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yöne-

tim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren GENEL KURUL SONUÇ

BİLDİRİMİ(EK-3) ve ekleri YÖNETİM KURULU BAŞKANI tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

a)  Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul top-lantı tutanağı örneği,

b)  Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası YÖNETİM KURULU’nca imzalanmış örneği.

            GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ ve ekleri,büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir. 

Genel kurul sonuç bildirimleri,dernek YÖNETİM KURULU tarafından yetki verilen bir YÖNETİM KU-RULU üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından YÖNETİM KURULU BAŞKANI sorumlu-dur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ ve eklerini bu mad-dede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incele-nir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların gide-rilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurtdışından Yardım Alma

Bildirim yükümlülüğü

            MADDE 18- Dernek veya vakıflar, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların ban-kalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

            Başvuru

MADDE 19- Yurtdışından yardım alacak olan dernek veya vakıflar EK-4’te belirtilen YURTDIŞIN-DAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ’ni iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

            Bildirimin mülki idare amirliği tarafından onaylı bir örneği ilgili bankaya verilmek üzere baş-vuru sahibine verilir.

Başvuru formu ekinde bulunacak belgeler ve bakanlığa bildirim

MADDE 20- Başvuru formu ekinde, yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve ben-zeri belgenin bir örneği de eklenir.

Alınan bildirim ve eklerin birer adedi yedi gün içinde BAKANLIK’a gönderilir. Yurt dışından yar-dım alan vakıflara ait bildirimin bir örneği,ayrıca bilgi için VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Faaliyetler

TÜRKİYE’de kurulu vakıfların yurt dışı faaliyetleri

MADDE 21- TÜRKİYE’’de kurulan vakıflar amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyette buluna-bilmek için(EK-5)’de belirtilen TÜRKİYE’DE KURULU VAKIFLARIN YURTDIŞINDA FAALİYETTE  BULUNMA İZİN BAŞVURU FORMU’nu dört nüsha olarak merkezlerinin bulunduğu valiliğe verirler. Valilik, formu ince-lenmek üzere il dernekler müdürlüğüne havale eder. Form alındıktan sonra,varsa eksiklikleri tamam-lattırılır.

Alınan belgelerin üçer adedi valilik görüşleri ile birlikte gereği için yedi gün içinde BAKANLIK’a gönderilir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’nın konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, BAKANLIK’ça gerekli değerlen-dirme yapılır. Sonuç,ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine on gün içinde bilgi verilir.

Yabancı vakıfların izin alma yükümlülüğü

MADDE 22- Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’nın görüşü alınmak suretiyle, BAKANLIK’ın izniyle TÜRKİYE’ de doğrudan faaliyette bulunabilir,temsilcilik kurabilir, şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.

Bu vakıflar, MEDENİ KANUN hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabidir.

Yabancı vakıfların başvurusu

MADDE 23- Yabancı vakıflar, temsilcilik kurma, şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve TÜRKİYE’’de doğrudan gerçekleştirmek istedikleri diğer faaliyetleriyle ilgili başvurularını BAKANLIK’a(EK-6)’da belirtilen YABANCI TÜZEL KİŞİ-LERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURUMU FORMU ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik kurma veya şube açma başvurularında(EK-7)’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.

            İşbirliği yapma başvurusu, yabancı vakıf adına ülkemizde işbirliği yapılacak vakıf tarafından da gerçekleştirebilir. Başvuru, BAKANLIK’a doğrudan yapılabileceği gibi posta aracılığıyla da yapıla-bilir.

Yabancı vakıfların TÜRKİYE’’deki faaliyetleri ile ilgili olarak yeni başvurularında, daha önce verilen ve geçerliliğini koruyan belgeler bir daha istenmez.

Yabancı vakıf başvurularının incelenmesi ve izin

MADDE 24-Yabancı vakıfların TÜRKİYE’deki faaliyetleriyle ilgili başvuru formu ve ekleri BAKANLIK’ ça incelenir ve varsa eksiklikleri tamamlatılır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’nın konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, BAKANLIK’ça gerekli değerlen-dirme yapılır ve değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Temsilcilik ve şube açma,üst kuruluş kurma veya üst kuruluşlara katılma durumlarında izin süresiz verilir. Başvuru sonuçlandıktan sonra, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile birlikte de ilgili valiliğe on gün içinde bildirilir.

Süreli izinler azami beş yıldır. Ancak, BAKANLIK sürenin yetersiz olması halinde bu süreyi uza-tabilir. Süre uzatımı talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli bir yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve sonuç için yukarıda belirtilen usul uygulanır.

Yabancı vakıfların yıllık raporları

MADDE 25- Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı vakıflar, her yıl sonu itibariyle yaptık-ları harcama gerektiren faaliyetleriyle ilgili(EK-8)’de belirtilen TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİK AÇMASINA İZİN VERİLEN YABANCI VAKIF,DERNEK VE KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN VERECEĞİ FAALİYET BİLDİRİ-Mİ’nin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar verirler. Bu form ve eklerinin bir nüshası valiliklerce BAKANLIK’a gönderilir.

            TÜRKİYE’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı vakıflar ise belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda,TÜRKÇE olarak BAKANLIK’a verirler.

Ayrıca, bu vakıflar TÜRKİYE’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını BAKANLIK’a gönderirler.

Yabancı derneklerin izin alma yükümlülüğü

MADDE 26- Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’nın görüşü alınmak suretiyle, BAKANLIK’ın izniyle TÜRKİYE’de doğrudan faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler.

Yabancı dernekler, TÜRKİYE’deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

Yabancı derneklerin başvurusu

MADDE 27- Yabancı dernekler, işbirliği yapma, temsilcilik veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan dernek veya üst kuruluşlara katılma ve TÜRKİYE’de doğrudan faaliyette bulunma ile ilgili başvurularını BAKANLIK’a(EK-6)’da belirtilen form ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik açma başvurularında(EK-9)’da bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden temsilcilik ana statüsünün; şube açma başvurularında ise kanunun 4’üncü maddesinde belir-tilen konuları ihtiva eden tüzüğün de verilmesi zorunludur.

            İşbirliği yapma başvuruları, yabancı dernek adına ülkemizde işbirliği yapılacak dernek tara-fından da gerçekleştirebilir. Başvurular, BAKANLIK’a doğrudan yapılabileceği gibi posta aracılığıyla da yapılabilir.

Yabancı derneklerin TÜRKİYE’’deki faaliyetleri çerçevesinde daha önce verilmiş izinlerle ilgili olarak istenen belgelerin verilmesi gerektiğinde, yeni izin başvurusunda geçerliliğini koruyan bel-geler istenmez.

Yabancı dernek başvurularının incelenmesi ve izin

MADDE 28- Yabancı derneklerin TÜRKİYE’deki faaliyetleriyle ilgili başvuru formu ve ekleri BAKANLIK’ça incelenir, varsa eksiklikleri tamamlatılır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’nın konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, BAKANLIK’ça gerekli değerlen-dirme yapılır ve değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Temsilcilik ve şube açma, dernek kurma veya derneklere üye olma, üst kuruluş kurma veya üst kuruluşlara katılma durumlarında izin süresiz verilir. Başvuru sonuçlandığında, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile birlikte de ilgili valiliğe on gün içinde  bildirilir.

Süreli izinler azami beş yıldır. Ancak, BAKANLIK sürenin yetersiz olması halinde bu süreyi uza-tabilir. Süre uzatımı talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli bir yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve sonuç için yukarıda belirtilen usul uygulanır.

Yabancı derneklerin yıllık raporları

            MADDE 29- Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı dernekler, her yıl sonu itibariyle yap-tıkları harcama gerektiren faaliyetlerle ilgili yıllık olarak hazırlayacakları (EK-8)’de belirtilen TÜRKİYE’ DE TEMSİLCİLİK AÇMASINA İZİN VERİLEN YABANCI VAKIF, DERNEK VE KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLA-RIN VERECEĞİ FAALİYET BİLDİRİMİ’nin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın ilk iki ayı içinde verirler. Bu form ve eklerinin bir nüshası valiliklerce BAKANLIK’a gönderilir. TÜRKİYE’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı dernekler ise belirti-len nitelikteki formlarını,her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonun-da, TÜRKÇE olarak BAKANLIK’a verirler.

Ayrıca, bu dernekler Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların iki-şer nüshasını BAKANLIK’a gönderirler.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara uygulanacak hükümler

MADDE 30- Bu yönetmelikte yabancı derneklere uygulanan hükümler, yurtdışında kurulu der-nek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların ülkemizde yapacakları faaliyetler için de uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Defterler ve Kayıtlar

Defter tutma esasları

MADDE 31- Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esası-na göre defter tutarlar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksı-zın YÖNETİM KURULU kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca VERGİ USUL KANUNU hükümle-rine göre defter tutarlar.

Tutulacak defterler

MADDE 32- Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  KARAR DEFTERİ: YÖNETİM KURULU kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)  ÜYE KAYIT DEFTERİ: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)  EVRAK KAYIT DEFTERİ: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kay-dedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  DEMİRBAŞ DEFTERİ: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İŞLETME HESABI DEFTERİ: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ(EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu bel-geleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)  YEVMİYE DEFTERİ, BÜYÜK DEFTER ve ENVANTER DEFTERİ: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli VERGİ USUL KANUNU ile bu kanununun MALİYE BAKANLIĞI’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Kayıt usulü

MADDE 33- Bu yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtların TÜRKÇE olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

            Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

YEVMİYE DEFTERİ maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltile-bilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğ-rusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirile-mez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmek-sizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

            Kayıt zamanı

MADDE 34- İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

            a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettiril-mesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap dönemi

MADDE 35- Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 OCAK’ta başlar ve 31 ARALIK’ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 ARALIK’ ta sona erer.

Defterlerin tasdiki

MADDE 36- Bu yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başla-madan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

            Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü,defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerh-leri defterin ilk sayfasına yazılır veya(EK-11)’de belirtilen TASDİK ŞERHİ FORMU doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Tasdik defteri

MADDE 37- İl dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri TASDİK DEFTERİ’ne(EK-12) kayde-der. Bu defter kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfası-na kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

Gelir ve gider belgeleri

MADDE 38- Dernek gelirleri ALINDI BELGESİ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler ALINDI BELGESİ yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belge-leri ile yapılır. Ancak dernekler, GELİR VERGİSİ KANUNU’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için VERGİ USUL KANUNU hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için GİDER MAKBUZU(EK-13) düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ(EK-14) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ(EK-15) ile kabul edilir.

Bu belgeler; EK-13, EK-14 ve EK-15’de gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numa-rası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Saklama süresi

MADDE 39- Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harca-ma belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

İşletme hesabı tablosu

MADDE 40- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında (31 ARALIK) (EK- 16)’da gösterilen biçimde ‘İŞLETME HESABI TABLOSU’ düzenlerler.

Bilanço esasına göre raporlama

MADDE 41- Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında(31 ARALIK), MALİYE BAKANLIĞI’nca yayımlanan MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ’ni esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Gelir ve Gider Usulü

Alındı belgelerinin biçimi

MADDE 42- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri(EK-17)’de gösterilen biçim ve ebatta YÖNETİM KURULU kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşı-yan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. ALINDI BELGESİ ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü  

MADDE 43- Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tara-fından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan ALINDI BELGESİ ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yaz-dırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Dernekler birimleri; basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile ilgili bilgileri kontrol eder ve ilgili dernek ve basımevinin adını,ALINDI BELGESİ ciltlerinin adedini,başlangıç ve bitiş numa-raları ile seri numaralarını ALINDI BELGESİ CİLTLERİ TAKİP DEFTERİ’nin (EK-18) bir satırına kaydeder.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir.

ALINDI BELGESİ CİLTLERİ TAKİP DEFTERİ kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

Alındı belgelerinin deftere kaydı

MADDE 44- Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

ALINDI BELGESİ ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan ALINDI BELGESİ cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir ALINDI BELGESİ cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, ALINDI BELGESİ ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen ALINDI BELGESİ cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılma-yan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen ALINDI BELGESİ ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI’na intikal ettirilir.

Alındı belgelerinin kullanımı

            MADDE 45- Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ’nde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silin-tisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana veril-mez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine ’İPTAL’ ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

Yetki belgesi

            MADDE 46- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek sure-tiyle,YÖNETİM KURULU kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğ-raflarını ihtiva eden YETKİ BELGESİ(EK-19) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek YÖNETİM KURULU BAŞKANI’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

            Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir sure-tinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimle-rince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek YÖNETİM KURULU’na bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi YÖNETİM KURULU kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler YÖNETİM KURULU BAŞKANI’nca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Gelirlerin teslim edilmesi

MADDE 47- Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsi-latı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı,ihtiyaçlar dikkate alınarak YÖNETİM KURULU’ nca belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kamu Yararına Çalışan Derneklerden Sayılma

Kamu yararına çalışan dernek sayılma

MADDE 48- Kamu yararına çalışan dernekler, MALİYE BAKANLIĞI’nın ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, BAKANLIK’ın teklifi ve BAKANLAR KURULU kararıyla tespit edilir.

Kamu yararı için aranacak şartlar

MADDE 49- Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin;

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,

b) Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.-YTL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,

c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplu-mun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,

d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,

e) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir.

Bu durum, BAKANLIK dernekler denetçileri tarafından düzenlenen rapor ile tespit ettirilebilir. Bu nitelikleri taşımadığı tespit edilen dernekler, kamu yararı kararı için, bu tespitin yapıldığı tarihten iti-baren üç yıl geçmeden önce yeniden başvuramaz. 

Başvuru ve istenen belgeler

MADDE 50- Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte başvurularını dörder suret olarak mülki idare amirliğine yaparlar.

            a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,

b) Dernek üyelerinin sayısının belirtildiği yazı,

c) Derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazı,

d) Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşü-nülen işler hakkındaki raporu,

e) Son yıla ait mali bilanço ile gelir-gider tablosu veya işletme hesabı tablosu,

f) Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,

g)Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için YÖNETİM KURULU’nun aldığı karar örneği.

            Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 51- Başvurularda alınan belgelerin üçer adedi oluşturulan valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde BAKANLIK’a gönderilir. Valilik görüşünde derneğin amacının ve faaliyetlerinin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olup olmadığı ve kamu yararına çalışan derneklerden sayılıp sayılamayacağı açıkça belirtilir.

İlgili bakanlıkların ve MALİYE BAKANLIĞI’nın da görüşü alındıktan sonra, BAKANLIK’ın teklifi ve BAKANLAR KURULU KARARI ile dernek, kamu yararına çalışan derneklerden sayılır.

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar BAKANLIK’ça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir. Başvurusu reddedilenler buna ilişkin gerekçe ile birlikte ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir.

Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybedilmesi

            MADDE 52- Kamu yararına çalışan derneklerin, denetimler sonunda bu niteliklerini kaybettiği anlaşılırsa; MALİYE BAKANLIĞI’nın ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, BAKANLIK’ın teklifi ve BAKANLAR KURULU KARARI’yla haklarında alınan kamu yararına çalışan derneklerden sayılma kararı iptal edilir. Sonuç, BAKANLIK’ça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İzinle Kullanılacak Kelimeler

İzin alma

MADDE 53- Dernek adlarında TÜRK, TÜRKİYE, MİLLİ, CUMHURİYET, ATATÜRK, MUSTAFA KEMAL kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle BAKANLIK’ın izni ile kullanılabilir.

İzin almak için başvuracak derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:

            a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,

b) Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecek-te yapılması düşünülen işlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması,

c) Aynı amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,

d) Bu konuda genel kurulunda karar almış olması.

Başvuru

MADDE 54- İzin için başvuracak dernekler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını üçer suret olarak mülki idare amirliğine yaparlar.

            a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,

b) Dernek üye listesi,

c) Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor,

d) İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği.

İzin

MADDE 55- İlgili valilik,taleple ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra,valilik görüşünü de belir-terek  evrakın iki nüshasını bir ay içinde BAKANLIK’a gönderir.

BAKANLIK, gerekli incelemeyi yaparak, gerektiğinde ilgili bakanlıkların da görüşünü aldıktan sonra başvuruyu karara bağlar. Sonuç, BAKANLIK’ça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Lokaller

Lokal

MADDE 56- Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açmaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faali-yette bulunması şarttır. Çocuk dernekleri lokal açamaz.

Lokal açılamayacak yerler

MADDE 57- Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:

            a) Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde,

b) Her türlü mabetlerde,

c) Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde,

d) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda,

e) İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerler-de,

e) Binaların ortak kullanılan bağımsız bölümlerinde,

g) Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde,

h) Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında.

            Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak, dernek lokali olarak açılan yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması zorunludur.

Başvuru

MADDE 58- İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

a) Lokal açılması konusunda alınmış YÖNETİM KURULU kararının örneği,

b) Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

c) Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiple-rinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise YÖNETİM KURULU kararı örneği,

d) Derneklerin;belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayın-dırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamam-lanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemler tek-rar edilir.

İzin

MADDE 59-İl merkezlerinde açılacak lokallerin iş ve işlemleri il dernekler müdürlüklerince,diğer ilçelerde açılacak lokallerin iş ve işlemleri ilçe dernekler büro şefliklerince yürütülür. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde ise bu görevler, kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerince yerine getirilir. Lokal olarak açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi istenir. Gerek görülen hallerde, ayrıca ilgili diğer kurum ve kuruluş-lardan inceleme yapılması istenebilir.

Başvuru belgeleri ve inceleme sonuçları olumlu olan derneklere, mülki idare amirince lokal açma ve işletme izni verilir. Lokal açma ve işletme belgesinde çalışma şartları belirtir.  İki nüsha olarak düzenlenen LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ’nin(EK-20) bir örneği ilgili derneğe verilir; diğer örneği derneğin il dernekler müdürlüğündeki dosyasında saklanır.

Lokalin hangi derneğe ait olduğunun belirtildiği en az 50x75 cm ebadında “…..DERNEĞİ LOKALİ” ibaresinin yazılı olduğu levha ile en az 20x30 cm ebadında “ÜYE OLMAYAN GİREMEZ” ibaresinin yazılı olduğu levhanın, dışarıdan ilk bakışta görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

            Lokal açma ve işletme belgesi düzenlendikten sonra onbeş gün içinde dernekler birimlerince; kolluk amirliği, belediye,alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için tekel idaresi,çevre müdürlükleri ile derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bildirilir.  Kolluk kuvvetleri bu bilgilere istinaden izinsiz açılan lokalleri men eder.

Sorumlu müdür

MADDE 60- Her dernek lokaline, YÖNETİM KURULU kararıyla sorumlu bir müdür tayin edilerek mülki idare amirine bildirilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği, onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Lokal müdürü YÖNETİM KURULU kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Bunların der-nek üyesi olması şart değildir. Lokalin işletmesi, dernek tarafından görevlendirilen bir lokal müdürü-nün sorumluluğunda müstecire de yaptırılabilir.

Alkollü içki kullanılması

MADDE 61- Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması ve içki satış belgesi alınması zorunludur.

Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmez.

Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarlarında veya yaya kaldırımlarında masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz.

Lokallerde çalışacak kişiler

MADDE 62- Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırıla-maz. Lokallerde çalışanlar için dernek YÖNETİM KURULU BAŞKANI’nın imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir. Çalışanlar lokalde bulundukları sürece bu kimliği ilk bakışta görülebilecek şekil-de üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

Lokal yönergesi

MADDE 63- Dernek lokalleri, yönetim kurullarınca bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

            a) Lokalin çalışma şartları,

b) Lokal müdürünün görev ve yetkileri,

c) Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,

d) Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,

e) Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,

f) Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan,düğün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları.

Lokalden yararlanma

MADDE 64-         Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokalle-re kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

Lokallerin denetimi

MADDE 65- Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetle-rince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

Faaliyetten geçici olarak men etme

MADDE 66- Kumar  oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği  veya lokal yönergesine aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belge-leri, mülki idare amirince iptal edilir.

            Lokal açma ve çalışma izninin iptali

            MADDE 67- Yapılan denetimler neticesinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı, kullanıl-dığı veya bulundurulduğu; 6136 sayılı kanuna aykırı silah bulundurulduğu veya satıldığı; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilenlerin lokal açma ve işletme izin belgeleri mülki idare amirince iptal edilir.

            Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturma evrakı derhal CUM-HURİYET BAŞSAVCILIĞI’na gönderilir.

Faaliyetten men kararının uygulanması

MADDE 68- Faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

            a) Karar, dernek YÖNETİM KURULU’na ve lokal müdürüne tebliğ edilir kararın uygulanması için iki günden fazla olmamak üzere süre verilir. Tebliğde dernek YÖNETİM KURULU BAŞKANI veya görev-lendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürünün, mühürlemenin yapılacağı sırada hazır bulun-durulması gerektiği de belirtilir.

b) Lokalin kapalı olduğu süre içinde bozulabilecek mallar ile kişilerin özel eşyalarının çıkarıl-masına izin verilir.

c) Lokalin pencereleri ve diğer kapıları kapatılır ve lokalin giriş kapıları mühürlenir.

            d) Kararın uygulanmasına ilişkin düzenlenecek tutanakta, faaliyetten men kararının tarihi, sebebi ve süresi ile kapatma işlemenin tarih ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imza-lanır. Hazır bulunanların imzadan kaçınması halinde bu durum tutanakta belirtilir.

Sürenin dolmasını müteakip faaliyetten men edilen lokalin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak, açma ve teslim tutanağı, dernek YÖNETİM KURULU BAŞKANI veya görevlendirile-cek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürü tarafından imzalanır.

            Süresinden önce açılma

            MADDE 69- Faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halin-de; lokal bir tutanakla açılır. Mülki idare amirleri faaliyetten geçici olarak men ettikleri lokalleri mah-keme kararları dışında, süresinden önce açamazlar. Geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokallerin açma ve işletme izinleri mülki idare amirince iptal edilir.

            İzinsiz açılan lokaller

MADDE 70- İzinsiz olarak açılan veya izni iptal edildiği halde işletilen veya geçici olarak faali-yetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokaller kolluk kuvvetlerince kapatılır.

Uzaklığın ölçülmesi

MADDE 71- Okul öncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri kurumlar ile lokal açılmasına izin verilen yerlerin aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır.

Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. Bu tespitleri yapmaya dernekler birimleri yetkilidir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Sandık

Sandık kurma şartları

MADDE 72- Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.

Derneklerin sandık kurabilmesi için;

a) Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,

b) Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması gerekir.

Sandık üyeliği

MADDE 73- Dernekler tarafından kurulan sandıklara,ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır.

Sandık üyeliğine kabul, sandık YÖNETİM KURULU kararı ile olur.

Sandık yönergesi

            MADDE 74- Her sandığın, dernek YÖNETİM KURULU’nca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Bu yönetmelikte aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) Sandığın adı,

b) Sandığın çalışma konuları,

c) Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları,

d) Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri,

e) Sandık YÖNETİM KURULU’unun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,

f) Sandık  denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,

g) Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli,

h) Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları,

ı) Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılmasının şartları,

j) Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri,

k) Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edi-lecek faiz, kâr, temettü ve diğer değerlerin, kullanımına dair esaslar,

l) Mikrokredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri,

m) Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları.

Mikrokredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları YÖNETİM KURULU kararı ile belirlenir.

Sandığın faaliyete geçmesi

MADDE 75- Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin YÖNETİM KURULU üyele-rince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde dernek baş-kanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.

Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur. Sandık organlarının oluştu-rulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek YÖNETİM KURULU yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek YÖNETİM KURULU’nun çağrısı üzerine toplanır.

Sandık organları

MADDE 76- Her sandıkta;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu oluşturulması zorunludur.

Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz. Sandık yönetim ve denetim kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.

Sandık genel kurulu

MADDE 77- Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması halinde genel kurulda nasıl temsil edilecekleri, sandık yönetmeliğinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrıl-ması,toplantı gündemi ve yeri,toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların üyelere duyurulması konu-larında, sandığın bağlı bulunduğu dernek tüzüğünün bu konuları düzenleyen hükümleri uygulanır.

Sandıkların yasal durumu

MADDE 78- Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur. Bunların tüzel kişilikleri yoktur.

Sandık YÖNETİM KURULU,dernek YÖNETİM KURULU’nca verilecek yetkiye dayanarak, sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Sandığın malları

MADDE 79- Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir.

Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.

Sandıkların denetimi

MADDE 80- Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, YÖNETİM KURULU veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık denetim kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir rapor halinde sandık genel kurulu ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur.

Sandıkların yönetim yerleri, satış yerleri, defterleri, hesap ve işlemleri BAKANLIK veya yetkili mülki idare amiri tarafından her zaman denetlettirilebilir. Bu denetleme, görevlendirilecek kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki memur veya memurlar aracılığıyla yaptırılır.

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, denetleyen kişilere gösterilmesi ve talep halinde onaylı örneklerinin verilmesi zorunludur.

Sandıkların gelirleri

MADDE 81- Sandıkların gelirleri şunlardır:

a) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,

b) Üyelik aidatı,

c) İktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar,

d) Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,

e) Bankaya yatırılan sandık paralarının faizleri,

f) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,

g) Yardım ve bağışlar,

h) Borçlanma,

ı) Diğer gelirler.

Sandıklarca tutulacak defterler

MADDE 82- Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır:

a) KARAR DEFTERİ: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) ÜYE KAYIT DEFTERİ: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işle-nir.

c) EVRAK KAYIT DEFTERİ: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.

d) DEMİRBAŞ DEFTERİ: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve değerleri  belir-tilerek yazılır.

e) YEVMİYE DEFTERİ, BÜYÜK DEFTER ve ENVANTER DEFTERİ: sandık adına alınan gelirler ve yapılan giderler ile envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir. Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli VERGİ USUL KANUNU ile bu kanununun MALİYE BAKANLIĞI’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernek-ler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur.

Bu yönetmeliğin altı ve yedinci bölümlerinde belirtilen diğer esas ve usuller sandıklar için de uygulanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Beyanname

Beyanname verme yükümlülüğü

MADDE 83- Dernek YÖNETİM KURULU başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait DERNEK BEYANNAMESİ’ni(EK-21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezle-rinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.

Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.

İlçelerde verilen bu beyannamelerden bir adedi alıkonularak, diğerleri il dernekler müdürlükle-rine gönderilir.

Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.

Birlikler, beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdür-ler.

DERNEKLER BEYANNAMESİ’nde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye veya alt grup-larda değişiklik yapmaya DAİRE BAŞKANLIĞI yetkilidir. Ancak, derneklerin amaç, faaliyet alanları ve ekonomik faaliyetleri ile dernek üye, personel veya diğer görevlilerinin meslekleri ve eğitim durum-ları sınıflamalarının alt grupları; BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI KAR AMACI OLMAYAN KURULUŞ-LAR SINIFLAMASI, AVRUPA TOPLULUĞU EKONOMİK FAALİYETLERİN İSTATİSTİKİ SINIFLAMASI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI STANDART MESLEK SINIFLAMASI VE BİRLEŞMİŞ ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLAMASI alt grupları göz önünde bulundurularak düzenlenir.

Beyannamelerin incelenmesi

MADDE 84-Beyannameler valiliklerce incelenir.Gerekli görülen hallerde bu inceleme BAKANLIK’ ça da yapılabilir. Beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır.Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabi-lir.

Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’na bildirilir. Beyannameler ile ilgili olarak haklarında adli ve idari işlem yapılan dernekler, BAKANLIK’a bildirilir.

ONÜCÜNCÜ BÖLÜM

Dernekler Kütüğü ve Tasfiye

Kütük defteri

MADDE 85- Birlikler için BAKANLAR KURULU izninin ilgili valiliğe iletilmesi, dernekler için tüzüğü ve KURULUŞ BİLDİRİMİ ile eklerinin mülki idare amirliğine verilmesini müteakip il dernekler müdürlük-lerindeki DERNEK KÜTÜK DEFTERLERİNE(EK-22) kayıtları yapılır. Dernek kütüğü il dernekler müdürlü-ğünde tutulur. Defterlerde her birlik ve derneğe ayrı bir sayfa ayrılır ve mevcut bilgiler defterdeki hanelerine işlenir.

Yabancı dernek ve yabancı vakıfların TÜRKİYE’deki şube ve temsilciliklerinin kaydı BAKANLIK’ taki ayrı bir kütük defterine (EK-22) yapılır. Her şube ve temsilciliğe ayrı bir sayfa ayrılır ve mevcut bilgiler defterdeki hanelerine işlenir.

Derneğin türü, kurucuların tanımlaması ve tüzüğün incelenmesiyle belirlenir. Kütük defterine kaydı gereken bilgilerin dernekler birimine intikali üzerine, gecikmeksizin kaydı yapılır. Kütüğe kaydı yapılan belgeler üzerine, kütüğe işlendiğine dair işaret konur.

Kütük defterinin her sayfası mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu belirtile-rek yetkili amir tarafından imzalanır.

Dernek numaralandırma ilkeleri

MADDE 86- Derneklerin kütük numaralandırma ilkeleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Bir derneğe verilen kütük numarası, başka bir derneğe verilemez.

b) Bir dernek için BAŞKANLIK ve il birimlerindeki kütükler, aynı numaraları taşır.

c) Yapısına bakılmaksızın dernekler, aynı kütüğe sıra ile kaydedilir.

d) Yabancı dernek ve yabancı vakıfların TÜRKİYE’deki şube ve temsilcilikleri ayrı bir kütüğe kaydedilir.

Dernek numaralandırması

MADDE 87- Derneklere verilecek kütük numaraları, üç kısım ve sekiz rakamdan oluşur. Bunlar sırasıyla;

a) Birinci kısmı meydana getiren ilk iki rakam, kurulduğu ilin trafik numarasını,

b) İkinci kısmı meydana getiren ve (001)’den başlayan üç rakam, kaydın yapıldığı defterin o ildeki sıra numarasını,

c) Üçüncü kısmı meydana getiren üç rakam ise, dernek ve benzerlerinin o defterde kayıt edil-diği sayfayı gösterir.

Her defter,ilk yaprağının içinden başlamak ve karşılıklı sayfalara aynı numara verilmek kay-dıyla sayfaları (001)’den (200)’e kadar numaralandırılır.

Yeni il kurulması halinde,alacağı isim ve trafik numarası ne olursa olsun,kütük numarası takip eden sayılarla ifade edilir.

Yabancı dernek ve yabancı vakıfların TÜRKİYE’deki şube ve temsilciliklerinin kütük numarala-rının başına, yukarıdaki esaslara ek olarak ait bulunduğu ülkenin uluslararası trafik kodu konur.

Dernek kütük dosyası

MADDE 88- Her dernek ve birlik için DAİRE BAŞKANLIĞI’nda ve dernekler birimlerinde bir dosya açılır. Derneklerin iş ve işlemleri ile ilgili tüm belgeler bu dosyada saklanır. Açılan her dosya üzerine kütük numarası ve adı üç cm ebadında rakam ve harflerle yazılır.

Yabancı dernek ve yabancı vakıflar için yukarıdaki esaslara uyulur.

Derneklerin amaç ve yapılarına göre sınıflandırılmasına ait istatistiki bilgiler dernekler birim-lerince düzenlenir.

Tasfiye

MADDE 89- Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son YÖNETİM KURULU üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE …. DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devre-dilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müte-akip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son YÖNETİM KURULU üyeleri sakla-makla görevlidir. Bu görev, bir YÖNETİM KURULU üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin sak-lanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son YÖNETİM KURULU’na yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshe-dilmişse,derneğin bütün para,mal ve hakları,mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Kütükten silme

MADDE 90- Derneklerin tüzel kişiliklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, yukarıdaki madde hükümle-rine göre tasfiye sonucunun bildirilmesi üzerine, bunların dernekler kütüğündeki kayıtları merkezle-rinin bulunduğu yer valiliğinin onayı ile silinir, şubelerinin bulunduğu valiliklere ve BAKANLIK’a da bil-gi verilir.

Derneklerin merkezlerinin bulunduğu il dışındaki şubelerinin kayıtları, şubenin bulunduğu yer valiliğinin onayı ile silinir, dernek merkezinin bulunduğu il valiliğine ve BAKANLIK’a da bilgi verilir.

Yabancı dernek ve yabancı vakıfların TÜRKİYE’deki şube ve temsilciliklerinin kütükten silinme-sine ilişkin işlemler DAİRE BAŞKANLIĞI’nca yerine getirilir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projeler

MADDE 91- Derneklerin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirli-ği yapabilmesi,ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır.Yapılacak protokol çerçevesinde,projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur. Protokolde,proje yönetim grubun-da proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. Proje yönetim grubu, yapılan protokol ve projenin örneğini EK-23’de gösterilen PROJE BİLDİRİMİ’ne ekleyerek, protokol tarihini izle-yen bir ay içinde projenin tarafı olan dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine vermekle yüküm-lüdür.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler yürütecekleri­ ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyetine sağlayacak-ları nakdi katkıları ortak bir  hesapta bloke ederler. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçme-mek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.

Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 92- Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri YERLEŞİM YERİ DEĞİ-ŞİKLİK BİLDİRİMİ’ni EK-24; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen deği-şiklikleri DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ’ni EK-25 doldurmak suretiyle, değişikliği izle-yen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Bu belgeler,büyükşehir bele-diyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir. 

Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantı-sını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Taşınmazların bildirilmesi

MADDE 93- Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde EK- 26’da gösterilen TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Bu form, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir. 

            Platformlar

MADDE 94- Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

           

 

Yurt açma

MADDE 95- Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek  üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt açmaları ve bu yurtların devri, nakli, kapatılması ile bunların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi gibi konularda 30.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI ile 30.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı RESMİ GAZETE’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ’nin DERNEKLER KANUNU’na ve bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Dernekler, açacakları yurtlara ilişkin olarak MİLLİ EĞİTİM BAKAN-LIĞI’ndan ve valilikten almış oldukları yurt açma izin belgelerinin birer suretini, bu izin belgesini aldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde dernekler birimlerine vermek zorundadırlar.

Derneklerin açacakları lokalleri ve yurtları dışındaki tesisler genel hükümlere tabidir.

İşlemlerin elektronik ortamda yapılması

MADDE 96- Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları belgelerden (ekleri hariç); GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ(EK-3), YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ(EK-4), YETKİ BELGESİ(EK-19), DERNEK BEYANNAMESİ(EK-21), PROJE BİLDİRİMİ(EK-23), YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ(EK-24), DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ(EK-25) ve TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ’ni(EK-26) DAİRE BAŞKANLIĞI’ nın web sayfası üzerinden, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak doldurmak zorundadırlar.

Bu dernekler kullanıcı adı ve şifresini bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde alırlar. Dernek yetkililerinin değişmesi durumunda bu değişiklik DAİRE BAŞKAN-LIĞI’na bildirilir ve yeni şifre alınır.

Güvenlik açısından her kullanıcı için bir sayısal imzalama modülü çalışacaktır. Bu modüle esas sayısal sertifikalar DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından kullanıcı adı ve şifre ile beraber dağıtılacaktır. İsteyen dernekler, DAİRE BAŞKANLIĞI’nın belirleyeceği standartlar çerçevesinde kendi imkanları ile akıllı kart temin etmek suretiyle kendi sayısal sertifikalarını akıllı kart üzerinde taşıyabileceklerdir. Bu kartlara sayısal sertifikaları yazma yetkisi DAİRE BAŞKANLIĞI’ndadır. Belgeler ve işlemlerin elek-tronik ortamda güvenli bir şekilde yapılması için hazırlanan altyapının (sayısal sertifika, kullanıcı adı ve şifre) güvenliğinin sorumluluğu derneğe aittir.

Ayrıca, bu dernekler birinci fıkrada sayılan belgelerin sistemden alacakları birer çıktısını da süresi içerisinde bu yönetmelikte belirtilen ilgili mercilere elden verir veya posta ile gönderirler. Elektronik ortama aktarılan bilgiler ile ilgili mercilere verilen çıktılar aynı olmak zorundadır.

DAİRE BAŞKANLIĞI, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde doğruluklarından şüphe edilmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini sakla-mak zorundadır. Bu belgeler mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanır.

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgi-lerin tespit ve tevsikinde DAİRE BAŞKANLIĞI’nın kayıtları esas alınır.

DAİRE BAŞKANLIĞI, internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ile benzeri araç-lar üzerinden bilgi alışverişinin yapılmasına ilişkin koşulları belirlemek, BAKANLIK ve birinci fıkrada sayılan dernekler arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapabilir. Yapılan bu sözleşmeler sonucunda her derneğe kullanıcı adı ve şifresi verilir.

Bu madde kapsamında bulunmayan derneklere DAİRE BAŞKANLIĞI’nca iki yıl içerisinde kulla-nıcı adı ve şifre verilir. Bu dernekler, kendi istekleriyle yukarıda sayılan işlemlerini bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle elektronik ortamda da yapabilirler.

Verilerin elektronik ortama kaydedilmesi

MADDE 97- Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan derneklerin verdikleri belgeler hariç olmak üzere, bu yönetmelik çerçevesinde mülki idare amirliğine verilmesi zorunlu olan belgelerden GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ(EK-3),YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ (EK-4), TÜRKİYE’DE KURULU VAKIFLARIN YURT DIŞI FAALİYETTE BULUNMA İZİN BAŞVURU FORMU(EK- 5), YETKİ BELGESİ(EK-19), DERNEK BEYANNAMESİ(EK-21), PROJE BİLDİRİMİ(EK-23), YERLEŞİM YERİ DEĞİ-ŞİKLİK BİLDİRİMİ(EK-24), DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ(EK-25), TAŞINMAZ MAL BİLDİ-RİMİ(EK-26) il dernekler müdürlüklerince, YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNA-BİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU(EK-6) ise DAİRE BAŞKANLIĞI’nca elektronik sisteme kaydedilir.

İl dernekler müdürlüklerinde tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan diğer bilgiler il

dernekler müdürlüklerince; DAİRE BAŞKANLIĞI’nda tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan birlikler ile yabancı dernek ve vakıfların şube ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler DAİRE BAŞKANLIĞI’ nca, birinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak elektronik sisteme kaydedilir.

 

 

Verilecek belgeler

MADDE 98- Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler istenilmesi halinde, bu yönetmelik çerçevesinde DAİRE BAŞKANLIĞI ve dernekler birimlerine vermek-le yükümlü oldukları belgeleri, asıllarının yanında kompakt disk veya disket gibi elektronik ortam-larda da verirler.

Bakanlığa gönderilecek belgeler

MADDE 99- Kuruluş bildirimleri, tüzükler, tüzük değişiklikleri, derneklere tanınan hak ve izinler, dernekler hakkında yapılan suç duyuruları ve adli veya idari yargı mercilerince verilen kararlar kay-makamlığa intikalinden itibaren yedi gün içinde valiliğe, valilikler de ilçelerden gönderilen veya ken-dilerine verilen, belirtilen nitelikteki bilgi ve belgeleri otuz gün içinde BAKANLIK’a gönderir. BAKAN-LIK’ça gerekli görülen diğer belgeler de istenilmesi halinde aynı usul ve sürede gönderilir.

Yardım toplama faaliyeti

MADDE 100- Gerçek kişiler,dernekler,kurumlar,vakıflar,spor kulüpleri, gazete ve dergilerin 2860 sayılı YARDIM TOPLAMA KANUNU’na göre yapacakları yardım toplama faaliyetleriyle ilgili iş ve işlem-ler dernekler birimlerince yürütülür. Dernekler birimleri, bu faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili vali-liğe ve BAKANLIK’a elektronik ortamda bilgi verir.

Yeniden değerleme

MADDE 101- Bu yönetmelikte belirtilen parasal hadler,her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VERGİ USUL KANUNU uyarınca MALİYE BAKANLIĞI’nca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanır. Ancak, güncellemede bir YTL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

Diğer düzenleyici işlemler

MADDE 102- Bu yönetmelik çerçevesinde görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda diğer alt düzenleyici işlemler hazırlanır. Bunlardan mevcut hak ve yükümlülükleri düzenleyenler RESMİ GAZETE’de yayımlanır.

Diğer hükümler

MADDE 103- Yardım toplama konularında, 23.06.1983 tarihli ve 2860 sayılı YARDIM TOPLAMA KANUNU hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 104- 09.06.1984 tarihli ve 18426 sayılı RESMİ GAZETE’de yayımlanan DERNEK GELİRLE-RİNİN TOPLANMASINDA KULLANILACAK ALINDI BELGELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK, 01.05.1985 tarihli ve 18879 sayılı RESMİ GAZETE’de yayımlanan DERNEKLER TARAFINDAN KURULAN SANDIKLARIN TABİ OLACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK, 05.04.2003 tarihli ve 25070 sayılı RESMİ GAZETE’de yayım-lanan DERNEKLERİN TUTACAKLARI DEFTER, MUHASEBE HESAP KAYITLARIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK ile 15.10.2002 tarihli ve 24907 sayılı RESMİ GAZETE’de yayımlanan İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK’in 21 ila 68’inci maddeleri ve EK 1, 2, 3 ve 4’üncü maddeleri  ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-Dernekler gelirlerini, yeni alındı belgelerini bastırıncaya kadar MALİYE BAKAN-LIĞI’nca bastırılıp derneklere satışı yapılan alındı belgeleri ile toplamaya devam ederler. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde dernekler alındı belgelerini bas-tırmak zorundadırlar. Bu sürenin bitiminden sonra MALİYE BAKANLIĞI’nca bastırılan alındı belgeleri kullanılmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mülki idare amirliklerince verilmiş olan yetki belgeleri süreleri bitinceye kadar kullanılabilir.

GEÇİCİ MADDE 3- Halen kullanılmakta olan kütük defterlerinin mevcudu bitinceye kadar kulla-nılmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmasına izin verilen lokaller, durumlarını üç yıl içinde bu Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun hale getirirler.

GEÇİCİ MADDE 5-E-dernekler yazılımının devreye girmesinden itibaren iki yıl içerisinde merkez ve taşradaki mevcut arşivler, adı geçen yazılım formatında elektronik ortama aktarılır ve dijital arşivler oluşturulur.

Yürürlük

MADDE 105- Bu yönetmeliğin; 96’ncı maddesi 01.01.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 106- Bu yönetmelik hükümlerini İÇİŞLERİ BAKANI yürütür.

 

(31 MART 2005 günlü RESMİ GAZETE’de yayımlanmıştır.)


     (EK-1)    

 

 

 

 

 

 

ALINDI BELGESİ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
   

T.C.

   

…………. VALİLİĞİ

   

İl Dernekler     Müdürlüğü

   
   

Sayı

   
   

:

   
   

 

   
   

…/…/2…

   
   

Konu

   
   

:

   
   

 

   
   

ALINDI BELGESİ

   
   

Başvuru Tarihi

   
   

:

   
   

 

   
   

Saat

   
   

:

   
   

 

   
   

Derneğin Adı

   
   

:

   
   

 

   
   

Yerleşim Yeri

   
   

:

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

       Yukarıda     isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin kuruluş bildirimi ve ekleri 4721     sayılı Türk Medeni Kanununun 59 uncu maddesi gereğince alınmıştır.

   
   

 

   
   

Alındı     Belgesini Veren

   
   

Alındı     Belgesini Alan

   
   

 

   
   

 

   
   

(İmza)

   
   

(İmza)

   
   

Adı ve Soyadı

   

Unvanı

   

 

   
   

Adı ve Soyadı

   

Unvanı

   

 

(210x148mm)

 

 


(EK- 2)

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ (*)

 

………………………….VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

………………………………………………………..…………… Derneği  tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.  . …/…/2…

 

İmza

 Adı Soyadı

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Vali/Kaymakam

Müdürlük/Şeflik No               :

Günü                                      :

Saati                                       :

 

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ

DERNEĞİN ADI

 

DERNEKLER BİRİMİNCE DOLDURULUR

Derneğin Yerleşim Yeri

 

1-Kütük No

 

İl/İlçesi

 

2-Kuruluş Tarihi

 

Telefon Numarası

 

3-Nevi

 

Şube Açılacak İl

(Tek İl/Birden Fazla)

 

4-Alt Nevi

 

5-Genel Kurul Yılı

 

Derneğin   Amacı

 

6-Kon-Fed-Mer-Şub.

 

7-Üst Kuruluş Numarası

 

8-Kurucu Üye Sayısı

 

……………………………………. DERNEĞİ KURUCULARI

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba ve Ana Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Tabiiyeti

Cinsiyeti

En son Bitirdiği okul

1.Gitmedi/ilkokul terk

2.İlkokul

3.İlköğretim

4.Ortaokul/dengi

5.Lise/dengi

6.Yüksekokul

7.Lisansüstü

Mesleği

Yerleşim Yeri

İmza

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dernek, federasyon ve konfederasyonlar ile birlikler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 59 uncu maddesi gereğince bu formu doldurmak zorundadır.

(Kenar boşlukları dahil 297x210 mm)


(EK- 3)

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (*)

 

………………. DERNEĞİ

Sayı         :                                                                                                                                                                                                                                                                           …/…/ 2…

Konu       : Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin …/…/2… tarihinde yaptığı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler adları karşısında gösterilen görevlere seçilmişlerdir. Belirtilen toplantıda tüzük değişikliği yapılmıştır/yapılmamıştır. 

Arz ederim.                                 

İmza

Adı – Soyadı

………….Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER                   :

 

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

 

DERNEĞİN

ADI

 

GENEL KURULUN

Toplantı   Tarihi

 

KÜTÜK   NO

 

Üye   Sayısı

 

Yerleşim   Yeri

 

Niteliği

Olağan   Genel Kurul Toplantısı / Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Telefon   Numarası

 

Tüzük   Değişikliği

Dernek   Tüzüğünde Değişiklik Yapılmıştır / Yapılmamıştır           

 

 

İlan   Şekli

Gazetede   İlan Edilmiştir / Üyelere Yazı ile Bildirilmiştir/ e-mail ile Bildirilmiştir

 

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı

Tabiiyeti

Cinsiyeti

Mesleği

Seçildiği Görev

 

Yerleşim Yeri

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Dernek organlarına seçilenlerin, genel kurulu izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu form, sandık genel kurul toplantıları için de doldurulur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

(Kenar boşlukları dahil 297x210 mm)

 

 


 (EK- 4)

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ (*)

Sayı      :                                                                                                                                                                                                                    …/…/ 2…

Konu    :

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimiz/vakfımız tarafından yurtdışından yardım alınacaktır. Söz konusu yardım ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.                            

İmza

Adı - Soyadı

……….............. Başkanı

 

YARDIMI ALACAK TÜZEL KİŞİLİĞİN

1

Adı:

Kısa   Adı:

Kütük   No:

Merkezi:  

Yerleşim
  Yeri:

Telefon

Faks

E-Mail

Web Sitesi

2

Alınacak Yardımın Niteliği

Yardımın Cinsi

Ayni

Nakdi   

Nakdi Yardımın Aktarıldığı Türkiye’deki Bankanın :

Adı                       :

Hesap   No             :

Hesabın   Cinsi      :                             

Yardımın Miktarı :

 

Yardımın Şekli

Peşin

Şartlı

Projeli

Taksitli

Şartsız

Projesiz

(Yardım projeli, sözleşmeli vb. şekilde alınıyor ise   başvuru formuna projenin adı, başlama ve bitiş tarihleri ile uygulama alanını   belirten yazının bir örneği ek olarak konulacaktır.)                                                   

3

YARDIMI YAPACAK YABANCI KİŞİ VEYA KURUM

Adı

 

Ülkesi

 

Yerleşim   Yeri

 

Telefon

 

Faks

 

E-Mail

 

Web Sitesi

 

 

4

Alınacak yardımın tüzük/senette belirtilen hangi   amaç ve çalışma konuları doğrultusunda değerlendirileceği:

 

YARDIM ALINMASINA İLİŞKİN

 

 

5

        

                 

Ekler

Yönetim Kurulu Kararının

Tarih ve Sayısı  

Proje

Hesap Numarası

 

 

(*) Bu form 2 nüsha halinde hazırlanır bir nüshası bildirimde bulunan tüzel kişilikte kalır.

 

 


(EK- 5)

TÜRKİYE’DE KURULU VAKIFLARIN

YURTDIŞINDA FAALİYETTE BULUNMA İZİN BAŞVURU FORMU (*)

 

1.

Vakfın Adı

 

2.

Kısa adı (varsa)

 

3.

Merkezi

 

4.

Yerleşim Yeri

 

5.

İletişim Araçları

 

1)        

Telefon

 

2)        

Faks

 

3)        

E-mail Adresi

 

4)        

Web sitesi

 

6.

Kuruluş Tarihi

 

7.

Yönetim   organlarında yer alan kişiler ve açık kimlik bilgileri.

1.

ADI

SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

8.

Son 3 (üç) yıllık   gelir gider durumu   :

 

Yıl

Gelir

Gider

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

9.

Vakfın yurtdışı faaliyetin türü:

       Vakıf veya kuruluşlara üyelik

       Uluslararası faaliyet

       Şube açma

       Benzer amaçlı vakıf  veya   kuruluşlarla işbirliği

 

10.

Faaliyetin yapılacağı ülke-şehir

 

11.

Faaliyetin süresi (Uluslararası faaliyet ve benzer amaçlı   vakıf ve kuruluşlarla işbirliği için)

 

12.

Faaliyette kullanılması planlanan bütçe

                                                                                                          YTL.

13.

Daha önce herhangi bir yurtdışı faaliyet için izin alınıp   alınmadığı

 

 

                 Alındı                                             Alınmadı

 

14.

Başvurunun yapılış şekli

 

                 Posta                                             Doğrudan

 

15.

EKLER (**)

 

                 Vakıf senedi

                 Yabancı kuruluşun Türkçe tercümeli   noterden onaylı amaç bölümü

                 Vakfı tanıtıcı 2 sayfalık faaliyet   raporu

 

 

 

  

(*) Form ve eklerinden 3’er nüsha gönderilecektir.

(**) Eğer vakıf daha önce herhangi bir faaliyet için izin almış ise vakıf senedi ile tanıtıcı faaliyet ikinci başvuruda verilmez. Ancak Vakıf statüsünde bir değişiklik olmuş ise değişen bölüm ek olarak verilir.


(EK- 6)

 

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU (*)

    
 1.  

Tüzel Kişilik                 :            

Dernek

Vakıf

Kar Amacı Gütmeyen   Kuruluş

    
 1.  

TÜZEL   KİŞİLİĞİN

2.1

Adı:

 

2.2

Kısa Adı:

 

    
 1.  

İLETİŞİM ADRESİ

3.1

Ülke

 

3.2

Şehir

 

3.3

İlçe

 

3.4

Cadde

 

3.5

Sokak

 

3.6

No

 

3.7

Telefon

 

3.8

Faks

 

3.9

E-Mail

 

3.10

Web Sitesi

 

    
 1.  

BAŞVURU

Tarihi

:  …/…/200…    ( Gün / Ay / Yıl )

Şekli     

Doğrudan

Posta İle

Elektronik Posta   İle

    
 1.  

YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

Adı

Soyadı

Ana Adı

Doğum Tarihi

5.1

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

5.3

 

 

 

 

5.4

 

 

 

 

5.5

 

 

 

 

5.6

 

 

 

 

5.7

 

 

 

 

    
 1.  

TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA   YETKİLİ KİŞİLERİN

Adı

Soyadı

Ana Adı

Yerleşim Yeri

6.1

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

    
 1.  

TÜZEL KİŞİLİĞİN   YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ:

            Türkiye’de Faaliyette Bulunma         Süresi (Yıl)

            İşbirliği Yapma                                  Süresi   (Yıl)

            Temsilcilik Açma                        

            Şube Açma

            Üst Kuruluşa Üye Olma

            Üst Kuruluş Kurma

 

(Faaliyetin   türüne göre bu formun 11 inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar   başvuru formuna eklenir.)

 

    
 1.  

FAALİYETİN   YAPILACAĞI

8.1

İl/İller

 

8.2

Ülke Geneli

 

    
 1.  

YAPILACAK   FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ

 

 

 

10.

YAPILACAK FAALİYET;

 

 

10.1

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Tüzel Kişilerle   İşbirliğinde Bulunmak İse, Türkiye’de İşbirliğinde Bulunulacak Tüzel   Kişiliğin;

Adı                  :

Yerleşim Yeri :

 

Türkiye’deki   Tüzel Kişiliğin Yetkili Organınca Bu Yönde Alınmış Kararın;

 

Tarihi                         : …/…/200.   (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı                           :  …………

10.2

Türkiye’de Üst Kuruluş Kurulacak İse, Türkiye’de   Kurucusu Olacağı Üst Kuruluşun;

Adı                  :

Yerleşim Yeri :

 

Üst   Kuruluşu Kuracak Kişilerin;

 

Adı

Soyadı

T.C. Kimlik No

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

g)

 

 

 

 

10.3

Türkiye’de   Üst Kuruluşa Üye Olunacak İse, Türkiye’de Üye Olunacak Üst Kuruluşun;

Adı                  :

Yerleşim Yeri:

Türkiye’deki Üst Kuruluşun Yetkili Organınca Bu   Yönde Alınmış Kararın;

Tarihi      :   …/…/200.   (Gün/Ay/Yıl)

Sayısı      :  …………

11.

Ekler

11.1

Tüzel   kişiliğin orijinal dilindeki statüsü ile statünün sadece amaç ve faaliyet   alanlarını tanımlayan bölümün Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı örneği,

11.2

Vakıfların şube veya   temsilcilik açma başvurularında dernekler yönetmeliği’nde bulunan örneğe (ek-   7) uygun hazırlanmış statü,

11.3

Dernek veya kar amacı gütmeyen   kuruluşlarca temsilcilik açma başvurularında; temsilcilik kurucu/kurucuları   tarafından imzalanmış dernekler yönetmeliği’nde bulunan örneğe (ek- 9) uygun   hazırlanmış statü.

(*) Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar / Ankara adresine doğrudan veya posta ile yapılacaktır.


(EK-  7)

…………….. TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ANA STATÜSÜ

            Aşağıda imzası olan gerçek kişiler 4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-3 üncü maddesine uygun olarak ……………………………………………………………………..Türkiye Temsilciliği kurulmuştur.

           

            UNVAN 

            MADDE 1: Temsilciliğin unvanı “………………………………………………….Türkiye Temsilciliği’dir. İş bu ana statünün devamı maddelerinde kısaca”……………...Türkiye Temsilciliği olarak belirtilecektir.

           

            TEMSİLCİLİĞİN YERLEŞİM YERİ

MADDE 2:………………………………………………………...…Türkiye Temsilciliğinin merkezi……………………ilindedir. Temsilcilik, ……………………...…………………………… …… …… ………………………….adresinde faaliyet gösterecektir.

 

            Yerleşim yeri değişiklikleri en geç 10 gün içerisinde Mahallin Mülki İdare Amirlikleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğüne  bildirilecektir.

 

            KURUCULAR-YÖNETİCİLER

            MADDE 3:…………………………………………………………………………....Türkiye Temsilciliği aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.

           a)…...……………………………………………………………….…………………………..

           b)…...……………………………………………………………….…………………………..

           c)…...……………………………………………………………….…………………………..

           d)…...………………………………………………….………….…………………………….

e)...……………………………………………………………………………………………..

f)...…………………………………………………….………………………………………..

g)...……………………………………………………………………………………………..

            Kurucular aynı zamanda temsilciliğin yöneticileridir.

           

            TEMSİLCİLİK YÖNETİCİLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 4: Temsilcilik yöneticileri Temsilcilik statüsüne ve Türk vakıf mevzuatına uygun olarak görevlerini yaparlar. Bu mevzuata aykırı işlemlerinden sorumludurlar.

 

            TEMSİLCİLİĞİN FAALİYETİ

            MADDE 5: Temel felsefesi açık toplum savunusu olan ……………………………………...

Türkiye Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri;…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………çalışmaları yapmaktır.

 

TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE ÇALIŞMA USULLERİ TEMSİL VE ÇALIŞMA USULÜ

MADDE 6: …………………………………………………..Türkiye temsilciliğinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan vakıf adına yürütürler ve bulundukları yerde Vakıf Merkezini temsil ederler.

 

TEMSİLCİLİĞİN  MALVARLIĞI VE GELİRİ MAL VARLIĞI VE GELİR

MADDE 7:………...………………………………………………………………Türkiye Temsilciliğinin temsilciliğin kendine ait tahsis edilmiş bir malvarlığı bulunmamaktadır. Yapılacak faaliyetler ile ilgili tüm masraflar yurtdışında bulunan merkez tarafından karşılanacaktır. Temsilciliğin ayni ya da nakdi bağış kabul etme, bağışta bulunma ve ticari faaliyet yapma, yaptırma yetkisi bulunmamaktadır.

 

HARCAMALARDA DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLAR 

MADDE 8: ………………………………..Türkiye Temsilciliğinin giderleri yurtdışındaki vakıf merkezi tarafından karşılanır ve harcamaları yurtdışına rapor edilir. Herhangi bir bağış alma veya verme yetkisi olmadığından temsilcilik tarafından mahallinde makbuz bastırılamaz. Ödeme yapılırken ödeme fişine, ödemeyle ilgili vakıf yetkili organı kararının tarih ve numarası yazılır. Bütün harcamalar, mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapılır. Kayıtlar Türkçe tutularak, her yıl başında hangi vakıf veya kuruluşlarla hangi projeyi gerçekleştirdiğine dair rapor ile her yıl sonunda faaliyet raporlarının birer nüsha halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere merkezinin bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Valiliğe verilir.

 

TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİNİN BİLDİRİLMESİ

            MADDE 9:………………………………………………………….Türkiye Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile ilgili rapor Türkçe olarak 4 nüsha halinde hazırlanıp bir nüshası Bakanlığa gönderilmek üzere 2 nüshası Valiliğe, 2 nüshası Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar verilir.

 

            TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE İLZAMI

            MADDE 10:…………………………………………….…………Türkiye Temsilciği, Birim Başkanının münferit imzası veya yöneticilerinden ikisinin müşterek imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Birim yöneticileri, temsilciliğin temsil ve ilzamına yetkili olacağı gibi, yurt dışında kurulu vakıf adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.

 

            TUTULACAK DEFTERLER

            MADDE 11:…………………………………………………………….Türkiye Temsilciliği, Türk mevzuatı kapsamında tutulması zorunlu olan defterleri usulüne uygun olarak tutmakla mükelleftir.

           

TEMSİLCİLİĞİN HESAP DURUMU

            MADDE 12:………………………………………Türkiye temsilciliği tahmini bütçesi ve yıl içindeki gelir ve masraflarını yeni yıla devredecek para durumunu gösteren yıl sonu hesap özetini yurtdışında bulunan vakfa, Mahalli Mülki İdare Amiri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verecektir.

 

HESAP DÖNEMİ     

            MADDE 13:…………………………………………………..………………………Türkiye Temsilciliğin hesap dönemi takvim yılıdır.

           

TEMSİLCİLİĞİN KAPATILMASI

MADDE 14:Temsilcilik;

a) İki yıl üst üste yeterince faaliyette bulunmaması ve kanun ve nizamlara aykırı işlemlerinin tespit edilmesi,

b)Yıkıcı, bölücü, örgütsel amaçlı eğitim ve propaganda faaliyetlerinde bulunması,

c) Teftiş ve denetim sonucunda; tenkide alınan hususların yerine getirilmemesi,

d) Türkiye’nin demokratik, Anayasal hukuk düzenine aykırı ve izin verilen amacı dışında faaliyet göstermesi,

halinde kapatılır.

Kapatılan temsilciliğin defterleri ile evrakı vakıf merkezine iletilmek üzere Mülki İdare Amirliğince teslim alınır.

 

DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 15: Bu statüde bulunmayan hususlar da Türk vakıf mevzuatındaki esaslar uygulanır.

 


                   (EK- 8)                    

TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİK AÇMASINA İZİN VERİLEN YABANCI VAKIF, DERNEK VE KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN VERECEĞİ FAALİYET BİLDİRİMİ

 

 

1.

Tüzel kişilik                  :            

Dernek

Vakıf

Kar amacı gütmeyen   kuruluş

2.

Tüzel   kişiliğin

2.1

Adı:

 

2.2

Kısa adı:

 

2.3

Kütük no:

 

2.4

Tüzel kişiliğe verilen iznin

 

Başlangıç   tarihi….../…./200…            bitiş   tarihi……/…../200……

2.5

Faaliyette olduğu il veya iller

 

2.6

Yerleşim yeri:

 

3.

Yöneticileri

 

Adı

Soyadı

Ana adı

Doğum tarihi

3.1

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

3.6

 

 

 

 

3.7

 

 

 

 

4.

İletişim araçları

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

Web sitesi

 

5.

 

Türkiye’deki   faaliyetin bütçesi

5.1

Yıllık   toplam gelir

 

   

5.2

Yıllık toplam   gider

5.2.1

Parasal giderler

 

5.2.2

Amaç ve hizmet giderleri

 

5.2.3

Diğer giderler

 

5.3

Yıl sonu devir

 

5.4

Gelecek yılın tahmini bütçesi

 

 

 

 

 Yapılan faaliyetler

 

 

 

 

 

 

6.

Türkiye’deki   faaliyetin amaç ve hizmet giderlerinin dağılımı

6.1

Kültür, spor

 

6.2

Eğitim ve araştırma

 

6.3

Sağlık hizmetleri

 

6.4

Sosyal hizmetler          

 

6.5

Çevre ve doğal hayatın korunması

 

6.6

Kalkınma ve konut

 

6.7

Bireysel özgürlükler, insan   hakları ve savunu

 

6.8

Hizmet amacıyla kaynak yaratma   ve gönüllülüğün teşvik edilmesi

 

6.9

Uluslararası faaliyetler

 

6.10

Dini hizmetlerin   geliştirilmesine yönelik hizmet faaliyetleri

 

6.11

Mesleki dayanışma      

 

6.12

Diğer

 

6.13

Toplam           

 

7.

Türkiye’de istihdam   edilen personel

7.1

Ücretli personel sayısı

 

7.2

Gönüllü sayısı

 

8.

Yayımlanan yazılı   ve görsel yayınlar

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildirimde bulunan

Adı soyadı       :…………………

Tarih                :…………………

İmza                :…………………

Teslim alan              

Adı soyadı       :…………………

Tarih                :…………………

İmza                :………...……….

       

      

 


(EK- 9)

…………… TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ ANA STATÜSÜ

 

 

            Aşağıda imzası olan gerçek kişiler 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 5 ve 36 ’ncı maddelerine uygun olarak……………………………………………………………………..Türkiye Temsilciliğini  kurmuştur.

           

            ÜNVAN 

            MADDE 1: Temsilciliğin unvanı “………………………………………………….Türkiye Temsilciliği’dir. İş bu ana statünün devamı maddelerinde kısaca”……………...Türkiye Temsilciliği olarak belirtilecektir.

           

            TEMSİLCİLİĞİN YERLEŞİM YERİ

MADDE 2:………………………………………………………...…Türkiye Temsilciliğinin merkezi……………………ilindedir. Temsilcilik, ……………………...…………………………… …… …… ………………………….adresinde faaliyet gösterecektir.

 

            Yerleşim yeri değişiklikleri 30 gün içerisinde Valililiğe ve İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.

 

            KURUCULAR-YÖNETİCİLER

            MADDE 3:…………………………………………………………………………....Türkiye Temsilciliği aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından kurulmuştur.

           a)…...…………………………………………..……………………………………………………..

           b)…...…………………………………………..……………………………………………………..

           c)…...…………………………………………..……………………………………………………..

           d)…...…………………………………………...…………………………………………………….

e)...………………………………………….….……………………………………………………..

f)...……………………………………………..……………………………………………………..

g)...…………………………………………….……………………………………………………..

 

            Kurucular aynı zamanda temsilciliğin yöneticileridir.

            Yönetici değişiklikleri 30 gün içerisinde Valililiğe ve İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.

 

            TEMSİLCİLİK YÖNETİCİLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

            MADDE 4: Temsilcilik yöneticileri Temsilcilik statüsüne ve Dernekler ile ilgili mevzuata uygun olarak görevlerini yaparlar. Bu mevzuata aykırı işlemlerinden kişisel ve kurumsal olarak sorumludurlar.

 

            YURTDIŞINDAKİ MERKEZİN KURULUŞ AMACI

            MADDE 5: Yurtdışındaki dernek/kar amacı gütmeyen kuruluşun amacı:…………….…… ………

……...………………………………………………………………….…………………………………….

…...…………………………………………………………………….…………………………………….

…...…………………………………………………………………….…………………………………….

…...………………………………………………………………….……………………………………….

…...………………………………………………………………….……………………………………….

…...………………………………………………………………….……………………………………….

            TEMSİLCİLİĞİN FAALİYETİ

            MADDE 6:Türkiye Temsilciliğinin Türkiye’deki faaliyetleri:….……………………………    ……………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… olacaktır.

 

 

TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

            MADDE 7:……………………………………………………………………………Türkiye Temsilciliğinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyetlerini merkezi yurtdışında bulunan dernek/kar amacı gütmeyen yabancı kuruluş adına yürütürler ve bulundukları yerde dernek/kar amacı gütmeyen kuruluşun merkezini temsil ederler. 

 

HARCAMALARDA DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLAR

            MADDE 8: Yurtdışındaki merkezin yetkili organının vereceği yetki doğrultusunda temsilcilikler harcama yapar. Ödemeler bastırılacak fiş ile yapılır. Ödeme yapılırken ödeme fişine, ilgili yetkili kişinin kararının tarih ve numarası yazılır. Bütün harcamalar mevzuata uygun olarak düzenlenmiş harcama belgelerine göre yapılır. Kayıtlar Türkçe tutulur.

 

TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİNİN BİLDİRİLMESİ   

            MADDE 10:………………………………………………………….Türkiye Temsilciliğinin yıllık faaliyetleri ile ilgili bildirim formu Türkçe olarak 2 nüsha halinde hazırlanıp bir nüshası İçişleri Bakanlığına bir nüshası da faaliyette bulunduğu Valiliğe müteakip yılın Şubat  ayı sonuna kadar verilir.

 

            TEMSİLCİLİĞİN TEMSİLİ VE İLZAMI

            MADDE 11:…………………………………………….…………Türkiye Temsilciği, Birim Başkanının münferit imzası veya yöneticilerinden ikisinin müşterek imzası ile herhangi bir yetki sınırlaması olmaksızın temsil ve ilzam edilecektir. Birim yöneticileri, temsilciliğin temsil ve ilzamına yetkili olacağı gibi, yurt dışında kurulu dernek/kar amacı gütmeyen kuruluş adına yazışma ve tebligat yapma ve almaya da yetkilidir.

 

            TUTULACAK DEFTERLER

            MADDE 12:…………………………………………………………….Türkiye Temsilciliği, Dernekler mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen defterleri tutar.

            a) Karar defteri

b) Evrak Kayıt defteri

c) İşletme Hesabı defteri

            Yıllık brüt geliri 500 milyarı geçmesi halinde (2004 yılı belirlenen tutar) takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

           

            HESAP DÖNEMİ

            MADDE 13:…………………………………………………..………………………Türkiye Temsilciliğin hesap dönemi takvim yılıdır.

 

TEMSİLCİLİĞİN KAPATILMASI

MADDE 14:Temsilcilik;

a) Kanun ve nizamlara aykırı işlemlerinin tespit edilmesi,

b)Yıkıcı, bölücü, örgütsel amaçlı eğitim ve propaganda faaliyetlerinde bulunması,

c) Türkiye’nin demokratik, Anayasal hukuk düzenine aykırı ve izin verilen amacı dışında faaliyet göstermesi,

halinde kapatılır.

Kapatılan temsilciliğin defterleri ile evrakları dernek/kar amacı gütmeyen kuruluş merkezine iletilmek üzere teslim alınır.

 

DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 15: Bu statüde bulunmayan hususlar da Türk Derneklerine uygulanan mevzuat uygulanır.

 

 


           

                                                                                                                      (EK- 10)

 

ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ

 

 

 

Alındı Belgesi Cildinin

Boş Alındı Belgesi Cildini

Teslim Alan Kişinin

Kullanılmış Alındı Belgesi Cildini

Geri Alan Kişinin (Saymanın)

Açıklama

Başlangıç No

Bitiş no

Serisi

Adı ve Soyadı

Aldığı Tarih

İmzası

Adı ve Soyadı

Aldığı Tarih

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)


(EK- 11)

 

 

 

 

TASDİK ŞERHİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……… VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü

 

 

Defter   Sahibi Derneğin

 

 

Adı

:

 

Kütük Numarası

:

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

 

 

 

 

 

Defterin

 

 

Türü

:

 

Sayfa Adedi

:

 

 

 

 

 

 

 

İl   Dernekler Müdürlüğünün

 

 

Tasdik Tarihi

:

 

Tasdik Numarası

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

 

İmza-Mühür

 

 

 

  

                                                                                                 (140x200   mm) 

 

 

 

(EK- 12)

TASDİK DEFTERİ

 

 

 

Derneğin

Tasdik   Eden Makamın

Tasdik   Edilen Defterin

Tasdik   Edilen Defteri Teslim Alan Kişinin

Adı

Kütük   No

Tarihi

Numarası

Türü

Dönemi

Adı   ve Soyadı

 İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)


(EK- 13)

 

 

 

 

 

GİDER MAKBUZU

 

                                                                             

Derneğin Adı

Kütük Numarası

Yerleşim Yeri

GİDER MAKBUZU

Seri – Sıra No

               

                                                              

 

                              

                                                                                                                                         Tarih…/…./2…

İşin Mahiyeti

Cinsi

Adedi

Fiyatı

TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

                                   

 

 

                Yalnız…………………………………Yeni Türk Lirası ………………………………

 

                ……………… Yeni Kuruş olan ve yukarıda belirtilen Mal bedelini aldım.

                                                                                                                  İş       

                Adı Soyadı………………………………………………………………………………

 

Yerleşim Yeri ..…………………………………………………………………………

 

 

                          

                                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                                                             (130 x170 mm )

 

 

 

 


(EK- 14)

 

 

AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ

 

 

AYNİ   YARDIM TESLİM BELGESİ

 

                                                                                                                                         
   

Derneğin Adı ve Yerleşim Yeri

   
   

 

   

 

       

 

   
   

Seri No

   
   

 

   
   

Sıra No

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

Yardım     Alanın             Adı, Soyadı

   
   

 

   
   

Belge     Hazırlanış Tarihi

   
   

 

   
   

Yerleşim     yeri / Tel

   
   

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   

Sıra No

   
   

Malzemenin Cinsi

   
   

Miktarı

   
   

Birim

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

Yukarıda     açık dökümü belirtilmiş ayni yardım malzemelerini eksiksiz teslim aldım

   

 

   

Teslim Eden                               Adı Soyadı

   
   

 

   
   

Teslim Tarihi

   
   

 

   
   

Teslim Alan İmza

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

     (EK- 15)

 

AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

 

 

 

 

 

AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

 

                                                                                                                             
   

Derneğin Adı ve Yerleşim     Yeri 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

Seri     No

   
   

 

   
   

Sıra     No 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

Bağışçının 

   

Adı     , Soyadı

   
   

 

   
   

Tel/     Fax

   
   

 

   
   

Yerleşim     yeri

   
   

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   

Sıra No

   
   

Malzemenin Cinsi

   
   

Miktarı

   
   

Birim

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

Bağış     Amacı:      (   ) Gıda Bankacılığı          (   )      Diğer : ………………………………………………………………………..

   

 

   

Teslim Alan                                Adı Soyadı

   
   

 

   
   

Teslim Alan      İmza ve Tarih

   

 

   
   

 

   
   

Teslim Eden İmza

   
   

 

   

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 


(EK- 16)

 

İŞLETME HESABI TABLOSU

 

 

……. DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU

01/01/2… – 31/12/2.. DÖNEMİ

 

 

GİDERLER (YTL)

GELİRLER (YTL)

Önceki Yıldan Devreden Borç

 

 

:

Önceki Yıldan Devreden Gelir

a) Kasa

b) Banka

c) Alacaklar

:

Genel Giderler

:

Üye Ödentileri

:

Personel Giderleri

:

Finansal Gelirler

:

Amaç ve Hizmet Giderleri

:

İktisadi İşletme Gelirleri

:

Diğer Giderler

:

Bağış ve Yardımlar

:

Kasa

:

Devlet Katkıları

:

Banka

:

Diğer Gelirler

:

Menkul Kıymetler

:

Borçlar

:

Alacaklar

:

 

 

Genel Toplam

:

Genel Toplam

:

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)


(EK- 17)

 

 

ALINDI BELGESİ

 

 

 

 

 


DERNEK GELİRLERİ

ALINDI BELGESİ

 

Cilt No:

 

 

SERİ NO:

 

SIRA NO:

 

Derneğin

Adı               :

Merkezi     :

Kütük No  :

 

                                    

     
     

 

     
     

   

 Adı ve Soyadı   (*):                      

 

         

   

PARAYI
    YATIRANIN

   

T.C. Kimlik   No   :

 

           

              

             Yerleşim Yeri (*)   :
 
 
 

 

(*) Bağış yapanın   isteğine bağlı olarak doldurulur.

 

GELİRİN ÇEŞİDİ

YTL-YKR

 

 

 

 

 

 

 

Yalnız   ………..............................................YTL ..…….....……….…. YKR   Tahsil Edilmiştir.

 

                            

     
     

 

     
     

   

         

   

PARAYI
    TAHSİL EDENİN

   

Adı ve Soyadı       :                                                                                    …/…/2…

                                                                                                   İMZA

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                   (130 x170 mm)

                                                                                                                  

 

(EK- 18)

 

 

 

ALINDI BELGESİ CİLTLERİ TAKİP DEFTERİ

 

 

Derneğin

Alındı Belgesi Ciltlerinin

Alındı   Belgesi Ciltlerinin  Bastırıldığı   Basımevinin

Adı

Kütük   No

Başlangıç   No

Bitiş No

Seri

Adedi (Rakam ve Yazı ile)

Adı   veya Unvanı

Yerleşim   Yeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

 

 

 


(EK- 19)

YETKİ BELGESİ

 

 

 

YETKİ   BELGESİ

 

 

 

YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN

 

 

Adı, Soyadı

:

 

Fotoğraf ve Dernek Mührü

 

T.C. Kimlik No

:

 

 

Baba Adı

:

 

 

Doğ. Yeri, Tarihi

:

 

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

İmzası

 

 

DERNEĞİN

 

 

Adı

:

 

Merkezi

:

 

Kütük No

:

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

 

YETKİ BELGESİ SÜRESİNİN

 

 

Bitiş Tarihi

:

.../.../2…

 

 

Yönetim   Kurulumuzun ……… tarih ve ……… sayılı kararına istinaden yukarıda açık kimliği   yazılı kişinin derneğimiz adına gelir toplamasına yetki verilmiştir.

 

 

 

 

…../…./2…

Adı Soyadı

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

 

 

 

 

 

         

        (Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

 

(EK- 20)

 

LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

 

 

T.C.

………….   VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

 

 

Sayı

:

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKAL   AÇMA VE İŞLETME

İZİN   BELGESİ

 

 

 

DERNEĞİN

 

 

Adı

:

 

Kütük   Numarası

:

 

Yerleşim   Yeri

:

 

 

 

 

İZİN VERİLEN YERİN

 

 

Adresi

:

 

Nev’i (*)

:

 

Açılış ve   Kapanış Saati

:

 

 

 

 

 

 

 

Uyulması   Gereken Kurallar

:

5253 sayılı   Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Lokal İç Yönetmeliğinde belirtilen   yükümlülükler ve yasaklar.

 

 

Yukarıda   isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin, belirtilen yerleşim yerinde lokal   açmasına (veya lokal açması ve lokalinde alkollü içki kullanılmasına)   sakıncalı hali bulunmadığının anlaşılması üzerine, Dernekler Kanunun 26 ncı   maddesi gereğince dernek lokali (veya içkili dernek lokali) açma ve işletme   izni verilmiştir.

 

 

 

…/…/2…

 

Vali/Kaymakam

 

İmza

 

Mühür

 

 

 

 

(*) Büyük harflerle “İÇKİLİ DERNEK LOKALİ” veya “İÇKİSİZ DERNEK LOKALİ” şeklinde doldurulacaktır.

                

 

 (Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

 


                                                                        (EK- 22)

DERNEK KÜTÜK DEFTERİ

 

KÜTÜK NO 

 

DERNEĞİN ADI

AD DEĞİŞİKLİĞİ

KURULUŞ TARİHİ

KISA ADI

DEĞİŞİKLİĞİ

 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

 

TÜRÜ

 

İNTERNET SAYFASI

YERLEŞİM YERİ VE DEĞİŞİKLİĞİ

1.

2.

3.

FAALİYET ALANI

TÜZÜĞE GÖRE GENEL KURUL TOPLANTISININ ZAMANI

YIL

AY

DERNEK KURUCULARI

DERNEĞE TANINAN HAK VE   İZİNLER

S.

No.

TC

Kimlik No

Adı

Soyadı

Baba Ana Adı

Doğum Yeri

Doğum Yılı

Mesleği

S.

No.

Verilen Hak ve  İzin

Tarih / No.

Niteliği

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

DERNEĞİN TAŞINMAZLARI

DERNEĞİN DENETİMİ

No

Cinsi

Yeri

M2

Vergi Dairesi

Pafta No

Ada

Parsel

No

  No

Denetim

Makamı

Denetim

Tarihi

Sonuç

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 


 

DERNEK HAKKINDAKİ ADLİ VE   İDARİ İŞLEMLER

DERNEĞİN TESİS MÜESSESE VE   EKLENTİLERİ

S.

No.

Kararı Veren Makam

Tarih No.

Konusu

S.

No

Yerleşim Yeri

Açılış İznini

Veren Tarih No.

Düşünceler

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

DERNEĞİN ŞUBELERİ

DİĞER GEREKLİ BİLGİLER

No.

Yeri

Kütük No.

Açılışı Tarihi

No.

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 


                                                                                                                                                (EK- 23)

 

PROJE BİLDİRİMİ

 

 

 

………….. VALİLİĞİNE

 

Sayı   :                                                                                                                        …/…/2…

 

 

PROJENİN

Tarafları

:

 

Amacı

:

 

Bütçesi

:

 

Süresi

:

 

Faaliyet Konuları Özeti

:

 

 

 

 

PROJE YÖNETİM GRUBUNUN

Adı ve Soyadı

Unvanı

Dernekteki veya Kamudaki Görevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Yukarıda   açıklaması yapılan proje ve bu projeye ait protokol ekte sunulmuştur.   Bilgilerinize arz ederim. …/…/2…

 

 

 

Adı, Soyadı ve İmza

 

Proje Koordinatörü

EKLER              :

 

EK1- Proje

 

EK2- Protokol

 

 

 

       

 

(Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

 

                                                           (EK- 24)

 

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ (*)

 

…………… DERNEĞİ

 

 

Sayı     :                                                                                                                     …/…/ 2…

Konu   : Yerleşim Yeri Değişikliği

 

………………..   VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimiz aşağıda belirtilen yeni yerleşim yerine taşınmıştır. Bilgilerinize arz ederim. …/…/2…        

 

 

İmza

Adı- Soyadı

………… Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

YERLEŞİM YERİ   DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ

 

DERNEĞİN

Adı

:

 

 

 

 

Kütük Numarası

:

 

Yerleşim Yerini Değiştirme Tarihi

 

:

 

Yeni Yerleşim Yeri

 

:

 

Yeni Telefon Numarası

:

 

 

 

 

Eski Telefon Numarası

:

 

Eski Yerleşim Yeri

 

:

 

 

(*) Yerleşim yerinde meydana gelen değişiklerin, değişiklik tarihini izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 23 nci maddesi gereğince zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

 

 

(Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)


(EK- 25)    

DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ (*)

 

………………. DERNEĞİ

Sayı        :                                                                                                                                                                                                                                                                          …/…/ 2…

Konu      : …. kurulunda yapılan değişiklik

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

 

Derneğimizin …/…/2… tarih ve …. sayılı ……… kurulu kararı ile ………. kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. Derneğimizin en son ….…… kurulunu/kurullarını oluşturan üyelerin açık kimlikleri ve seçildikleri görevler aşağıda belirtilmiştir.  …/…/2…    

Arz ederim.

İmza

Adı - Soyadı

………....Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİMİ

DERNEĞİN   ADI

 

Toplantı   Tarihi

 

KÜTÜK   NO

 

Telefonu

 

 

 

Üye   Sayısı

 

Yerleşim   Yeri

 

 

 

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı

Tabiiyeti

Cinsiyeti

Mesleği

Seçildiği Yeni Görev

Görevinde Değişiklik Olup Olmadığı

Yerleşim Yeri

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Derneklerin yönetim ve denetim kurulu ile diğer organlarında meydana gelen değişikliklerin, değişiklik veya değişikliklerin yapılmasını izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

(Kenar boşlukları dahil 297x210 mm)


  (EK- 26)    

 TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ (*)

 

…………… DERNEĞİ

 

Sayı     :                                                                                                                                           …/…/ 2…

Konu   : Taşınmaz Mal Bildirimi

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malı .../…/2… tarihinde edinmiştir. Bilgilerinize arz ederim. …/…/2…       

İmza

Adı- Soyadı

………… Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

TAŞINMAZ MAL   BİLDİRİMİ

 

DERNEĞİN

Derneğin Adı

:

 

 

 

 

Kütük Numarası

:

 

Yerleşim Yeri

:

 

 

 

 

 

TAŞINMAZ   MALIN

İli

:

 

İlçesi

:

 

Bucağı

:

 

Mahallesi

:

 

Köyü

:

 

Sokağı

:

 

Mevkii

:

 

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüz Ölçümü

Satış Bedeli

 

 

 

 

 

 

Vasfı

:

 

Sınırı

:

 

İktisabı

:

 

 

Sahibi

:

 

 

TAPU SENEDİNİN

Sıra No

Yevmiye No

Cilt No

Sahife No

Tarihi

 

 

 

 

 

(*)Dernekler tarafından edinilen taşınmaz malların, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

(Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret34128
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.87653.8921
Euro4.57284.5911
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 5°
Takvim