• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

  

ÇALIŞMALARIMIZ
Linkler

Temsilcilik Yönetmeliği

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ

TEMSİLCİLİK YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik, ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’ne bağlı temsilciliklerin açılış ve çalışma koşullarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2- Bu yönetmelik, DERNEKLER KANUNU, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ ve ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Temsilcilik açılması

MADDE 3- Genel Yönetim Kurulu, derneğin tüzüğündeki amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere şube bulunmayan il, ilçe, belde gibi yerleşim yerlerinde temsilcilikler açabilir.

Coğrafi, nüfus, vb.özellikleri gözetilerek bir ilde ya da ilçede birden çok temsilcilik açılabilir ve temsilci görevlendirilebilir.   

Temsilci seçimi

MADDE 6- Birden çok üye bulunan yerleşim merkezindeki temsilci seçiminde,  o yerleşim mer-kezindeki üyelerin sözlü ya da yazılı eğilimleri dikkate alınır.    

Temsilciliğin bildirilmesi

MADDE 7- Genel Merkez tarafından temsilcilik açıldığı, temsilcinin ad ve adresi, o yerin mülki amirliğine bildirilir.

  Temsilciliğin kapatıldığı da temsilciye ve mülki amirliğe bildirilir.

Temsilcilik görevinin sona ermesi

MADDE 8- Temsilcilik açılan bir yerde daha sonra şube açılması durumunda, temsilcinin görevi kendiliğinden sona erer.

Genel Yönetim Kurulu, görevini aksatan, temsilde yetersiz kalan, çevresinde olumsuz izlenim-ler yaratan ya da yerleşim merkezindeki üyelerin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu üzerine tem-silciyi görevden almaya yetkilidir.

Temsilciliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda yeni temsilci görevlendirilebileceği gibi temsilciliğin kapatılmasına da karar verilebilir.      

Temsilcinin görev ve yetkileri

MADDE 9- Temsilci,

a) Temsilcilik bölgesinde derneği üyelere, resmi makamlara ve diğer kişi ve kurumlara karşı temsil etmek,

b) Açık oturum,panel,sempozyum, konferans gibi  toplantılar, söyleşiler, basın toplantısı, basın açıklaması, sergi, gezi,yürüyüş gibi etkinlikler düzenlemek ya da başka kuruluşlarca düzenlenen bu tür etkinliklerine katılmak, .

c) Genel Merkez tarafından gönderilen kitap, broşür, afiş gibi materyali çevrelerine ulaştırmak;

ç) Genel Merkez tarafından o yerde yapılacak etkinliklerin hazırlığını yapmak,

d) Bulundukları yerdeki üyelerin ödentilerini toplayıp Genel Merkez’e iletmek,

Temsilciliğin gelir ve giderleri

MADDE 10- Temsilciliklerin bağımsız bütçesi yoktur. Gelirleri, Genel Merkez adına toplar, har-camaları da Genel Merkez adına yaparlar.

Gelir ve giderler, gerektiğinde incelenebilmesi için bir deftere tarih sırasıyla yazılır.

Temsilcinin görev süresi

MADDE 11-Temsilcinin görevi, isteğiyle ayrılmasına yada Genel Yönetim Kurulu’nca görevden alınmasına dek sürer.

Yürürlük

MADDE 13- Genel Yönetim Kurulu’nun 10.12.2004 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe konulan Bağımsızlıkçı, Aydınlanmacı, Halkçı EĞİTİM DERNEĞİ Temsilciler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ Genel Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bu yönetmelik 23 HAZİRAN 2009 gününde yürürlüğe konulmuştur. 

Yürütme

MADDE 13- Bu yönetmeliği ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ Genel Yönetim Kurulu yürütür.

 

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ

ŞUBELER YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ’nin şube açılması ve kapatılması, şubelerin genel merkezle ilişkileri ve çalışma koşullarını düzenlemektir.

         Dayanak

MADDE 2- Bu yönetmelik DERNEKLER KANUNU, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ ve ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’ne göre hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte kurala bağlanmamış konularda DERNEKLER KANUNU, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ ve ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ hükümleri geçerlidir.

Şube Açma Yetkisi

MADDE 3- ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ, genel kurulca verilen yetkiye dayanarak yurt içinde il, ilçe, beldeler ile yurt dışında şube/şubeler açabilir.

    Şube açmaya, genel kurulda alınan yetkiye dayanılarak GENEL YÖNETİM KURULU yetkili-dir.

Şubelerin tüzel kişiliği yoktur. 

Şube Kuruluşu

MADDE 4- Şube açılması için en az beş üyenin yazılı başvurusu ve bu başvurunun GENEL YÖNETİM KURULU’nca  uygun bulunması gerekir.

Tüzel kişilikler ve yabancı uyruklular kurucu olamaz. 

    Şube, GENEL YÖNETİM KURULU’nca kurucu olarak görevlendirilen ve yetkilendirilen üye-lerin imzaladıkları DERNEKLER YÖNETMELİĞİ’nde öngörülen KURULUŞ BİLDİRİMİ(EK-2) ve

a) Onaylı dernek tüzüğünün iki örneği,

b) Kurucuların nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve bildirimleri almaya yetkili kişi ya da kişilerin adı-soyadı, yerleşim yeleri ve imzalarını belirten liste,

d) Genel kurulun,GENEL YÖNETİM KURULU’na şube açılması yetkisi verdiğine ilişkin kara-rının fotokopisi,

e) GENEL YÖNETİM KURULU’nun kurucu olarak görevlendirme ve yetkilendirme kararının fotokopisinin mülki amirliğe(kaymakamlık/valilik) verilmesiyle şube kurulmuş olacaktır. 

Bu belgeler, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dışındaki ilçelerde birer arttırılarak verilir.

Tüzel Kişilik ve Yetki

MADDE 6- Şubelerin tüzel kişiliği yoktur.

ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ tüzel kişiliğini temsile genel başkan yetkilidir. Şube başkanı, şubeyi temsil eder; şube adına kamuoyuna, kitle iletişim araçlarına ve yayın organlarına açıklama ve demeç vermeye yetkilidir.

Şube, genel merkezin izniyle platforma katılabilir ve platformdan ayrılabilir.   

Şube Organları

MADDE 8-Şube organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Denetleme Kurulu.

Şube Genel Kurulu

MADDE 9- Şube genel kurulu toplantısı, kuruluşunu izleyen altı ay içinde yapılır.

Olağan genel kurul toplantılarının, genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce yapılması zorunludur.

Şube yönetim kurulu, şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi ya da denetleme kurulu-nun gerek görmesi üzerine şube genel kurulunu en çok iki ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.,

Şube genel kurulu toplantısına genel merkez adına katılanların konuşma öncelikleri vardır.  

Şube Yönetim Kurulu

MADDE 10- En az üç kurucu üye, şubenin ilk genel kurul toplantısına dek aralarında yapacakları işbölümüne göre ‘geçici yönetim kurulu’ olarak görev yapar.

 

Şube yönetim kurulu,şube genel kurulunca seçilen beş asıl,beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında kendi içinden bir baş-kan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçer.

Şube yönetim kurulunun,belli aralıklarla ve gündemli olarak toplanması esastır. Toplantı, şube başkanın -başkanın yokluğunda başkan yardımcısının- çağrısı üzerine yapılır.     

Şube Denetleme Kurulu

MADDE 11- Şube genel kurulunca seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Şubenin gelir ve giderlerini yöntemine ve derneğin amacına uygunluğunu denetlemekle görevli ve yetkilidir.    

Üyelik Aktarılması

MADDE 12- Genel merkez üyelerinden şubenin açıldığı yerde olanların üyelikleri şube-nin açılmasını izleyen bir ay içinde şubeye aktarılır. Ancak üye, isterse genel merkez üyeliğini sürdürebilir.

‘Üyelik Giriş Bildirgesi’nin aslı, bir fotokopisi alınarak şubeye gönderilir. Genel sayman tarafından üyenin ödenti durumu da şubeye bildirilir.

Oturma yerini değiştiren üye, üyeliğinin en yakın şubeye aktarılmasını isteyebilir. Aktar-manın gerçekleşmesine dek geçen sürede ödentilerini üyesi olduğu şubeye vermek zorun-dadır.

Bilgi Aktarılması

MADDE 13- Şube açılışı, on gün önce genel merkeze bildirilir.

Şube bağlamında yapılan eğitimsel, bilimsel, kültürel,vb. etkinliklerden,kitle iletişim araç-larına açıklama ve demeçlerden genel merkez bilgilendirilir. 

Genel merkezden ulaştırılan rapor, yönetmelik, yönerge,vb. ilgililerinin bilgilendirilme-sinden şube yönetim kurulu sorumludur.

Genel merkezi bilgilendirmek koşuluyla şubeler arası birlikte etkinlik düzenleme, işbirliği ve yazışma yapılabilir.

Genel kurul sonuçları on gün içinde genel merkeze bildirilir.        

         Yayın Yapma

         MADDE 14-Şube, dernek çalışmaları bağlamında süreli/süresiz yayın yapabilir.Yayının gelir ve gider işlemleri şube bağlamında yürütülür. Yayınların en az bir örneği genel merkeze gönderilir.

         Ödenti ve Ödemeler

MADDE 15- ‘Kuruluşu Bildirimi’nin verildiği aydan başlamak üzere üyelerinin giriş ödentisi ve aylık ödentilerini almaya şube yetkilidir.

Şubede toplanan giriş ve aylık ödentilerin %20’si, ekli örneğine uygun biçimde her ay genel merkeze gönderilir. Ödenti dışındaki gelirlerden genel merkez kesintisi yapılmaz.      

Genel merkezden gönderilen basılı/yazılı (kitap,dergi, broşür,vb.) kaynaklar karşılığında bağış olarak elde edilen gelirlerin %40’ı şubede alıkonulur; kalan %60’ı genel merkeze gönde-rilir.

Şubeden genel merkez payı olarak ayrılan para, posta çekiyle gönderilebileceği gibi genel merkezin banka hesabına da yatırılabilir.       

Şube genel kurul toplantısına genel merkez adına katılanların yol ve konaklama giderleri genel merkez bütçesinden karşılanır.

Genel merkez yöneticilerinden şube bağlamında yapılan eğitimsel, bilimsel, kültürel, vb. etkinliklere katılanların yol ve konaklama giderleri ise şube hesabından ödenir.

Genel merkez, parasal durumunun elverdiği ölçüde şubelere yayın ve parasal yardımda bulunmaya yetkilidir.

         Temsil

         MADDE 16- Şubeden genel merkez genel kuruluna katılacak delege sayısı -doğal delege olan şube başkanları dışında- üye sayısı 50’den az olan şube üyelerinin tümü genel kurula katılma hakkına sahiptir. 50’den çok üyesi bulunan şubeden genel kurula katılacak üye sayısı toplam üyenin 1/10’udur.  Artan 5’ten çok üye için de 1delege belirlenir.       

         Yürürlük

         MADDE 17- Bu yönetmelik, ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU’nun 30 HAZİRAN 2009 günlü toplantısında kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

 

ÇANKAYA’YA SİTE YAPIN MECLİS’İ DE KAT KARŞILIĞI VERİN

                                                                                      Fatih ALTAYLI

   DEVLET ne zaman parasız kalsa, devleti yönetenler gözlerini okullara dikerler.
1980'lerin ortasıydı.

  TURGUT ÖZAL rahmetli BAŞBAKAN.

  Ortaya cin bir fikir atmıştı.

  "İstanbul'un en güzel yerleri okullar tarafından işgal edilmiş. Bunları satalım, paraya çevirelim. Alınan paranın bir bölümüyle bu okullara kent dışında daha iyi kampuslar yaparız.Artanı da gelir olur" diyordu ÖZAL o zaman.Satılacak okullar arasında KABATAŞ LİSESİ, GALATASARAY LİSESİ'nin ORTAKÖY ve BEYOĞLU'ndaki binaları, BEŞİKTAŞ KZ LİSESİ, KANDİLLİ KIZ LİSESİ gibi okullar vardı.

  Memleketin zor günleriydi.

  Döviz yoktu. Vergi gelirleri komikti.

  O zaman da kıyamet kopmuştu. Ben de o zaman TURGUT BEY’e ağır bir mektup yazmış, bir kopyasını da CUMHURİYET gazetesinde yayınlamıştım.

  Tepkiler büyüyünce ÖZAL bile geri adım atmış, okullar satılmamıştı ama TED'in TAKSİM'deki yeri, TAŞLIK, TSYD MAÇKA tesisleri gibi yerler turizme verilmişti.

  Şimdi aynı durum bir kez daha yaşanıyor.

  Yine mektepler satışta.

   KABATAŞ yine en önde. Yeri güzel ya. KANDİLLİ KIZ LİSESİ de düşünülüyormuş.

  Ayıptır, yazıktır!

  Böyle bir şeyi ancak okulu binadan ibaret zannedenler düşünür ve uygular.

  Oysa okul bir bina değildir.

  Hele hele KABATAŞ gibi, GALATARASAY gibi okullar, o binalarda yüz yılı aşan sürede oluşmuş ruhtur.

  GALATASARAY'ın o karanlık, loş, geniş ve yüksek tavanlı koridorları, yüz yılı aşan bir sürede eskimiş ve oyulmuş mermer merdivenleri, o okulun öğrencilerini ders kitapların-dan çok daha fazla eğitir.

  Eski mezun ve müdür Tevfik FİKRET'in adını taşıyan salonda ÇALLI'nın çizdiği ATATÜRK portresi altında tiyatro yapsanız da, şamata gecesi düzenleseniz de o büyük mirasın içinde yoğrulursunuz. Bilirsiniz ki, sizden önce o adamlar da o salonda sizin yaşadıklarınızı yaşamıştır.

  SELİM SIRRI SPOR SALONU'nda spor yaparken de aynı duygu vardır.

  Arka bahçedeki havuza sizden önce atılanlar arasından büyük sanatçılar, büyük fikir adamları, bakanlar, başbakanlar, şehit büyükelçiler, şehit gazeteciler çıktığını bilmek iyi gelir insana.

  GALATASARAY'ın koridorlarına ‘mabet gibi tapar,bunu da sonra yazar öğrencileri.
  Aynı şey KABATAŞ için de, diğerleri için de geçerlidir.

  Okul demek, bina demek değildir.

  Bu kafayla yarın öbür gün Ankaralı bir müteahhide BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'ni kat kar-şıılığı verirsiniz, sonra da ÇANKAYA KÖŞKÜ'ne 500 konutluk site yaptırır, KÖŞK'ü de SİNCAN YOLU'na taşırsınız.

  Medeni ülkelerde böyle şeyler düşünülmez bile.

   OXFORD'u otel yapalım da demezler,BUCKINGHAM SARAYI'nın yerine site de yapmazlar.
  Siz de yapmazsanız bir gün medeni olma ihtimaliniz olur.

  Yaparsanız geçmiş olsun.

  Her şeye bir kez daha 200 sene geriden başlarsınız. (HABER TÜRK 08.07.2009)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş,görev,yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esas-ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na bağlı okulların okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi,  birlik organ-larının oluşturulması ve seçim şekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya  işletilmesin-den sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU’nun 5257 sayılı kanun ile değişik 16’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

BAKANLIK: Millî Eğitim Bakanlığını,

OKUL: Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın öğretim okul/kurumunu,

BİRLİK: Bakanlığa bağlı okullarda kurulan okul-aile birliğini,

VELİ: Öğrencinin annesini/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

KANTİN: Okullardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeteryaları,

AÇIK ALAN: Okullardaki bahçe, arazi, açık alan ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı muhtelif alanları,

SALON: Okullardaki spor, konferans ve çok amaçlı kapalı salonlar ile kapalı alanları,

ÜYE: Okulun yönetici ve öğretmenleri ile öğrenci velilerini ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev-Yetki ve Üyelik

Kuruluş

MADDE 5- Birlik, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur.

Birlik kurulduğu okulun adını alır.

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 6- Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğrencileri, TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI ve TEMEL İLKELERİ ile ATATÜRK inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

c) Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak.

d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak.

e) Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar , atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak.

f) Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.

g) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak.

h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak.

ı ) Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak.

i) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak.

j) Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak.

k) Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.

l) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak.

m) 14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı RESMİ GAZETE’de yayımlanan OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

n) Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

o) Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak.

p) Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak.

Üyelik

MADDE 7- Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabiî üyesidir.

Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda,velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer.

Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar yönetim

kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

Ayrıca, aynı okulda başarılı olarak görev yapmış okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ile okula katkı sağlayan hayırsever ve mezunlara birlik yönetim kurulu kararı ile birlik onur üyeliği verilebilir. Onur üyesi genel kurula katılabilir, ancak birlik organlarında görev alamaz ve oy kullanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları

Birliğin organları

MADDE 8- Birliğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

Genel kurul

MADDE 9- Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar, yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.

Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. Ancak toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul, yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önceden üyelere okul ilân panosu ve diğer iletişim araçları ile duyurulur.

Genel kurul, gündem maddelerini sırası ile görüşür. Gündem maddelerine ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirilmesinde oy çokluğu aranır.

Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilir.

Olağan genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda yukarıda belirtilen usulle 30 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Genel kurul toplantısı

MADDE 10- Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar.

b) Toplantının açılışı, birlik başkanı veya okul müdürü tarafından yapılır.

c) Açık oyla bir divan başkanı ve iki yazman seçilir.

d) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

Genel kurulun görevleri

MADDE 11- Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kuruluna okul müdürü, öğretmenler kurulunca seçilen birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin dışında, veliler arasından 4 asil, 4 yedek; öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise öğretmenler kurulunca seçilen bir asil, bir yedek müdür yardımcısı/öğretmen dışında, veliler arasından 3 asil, 3 yedek üyeyi seçmek.

b) Denetim kuruluna veliler arasından 2 asil, 2 yedek; öğretmenler arasından da birer asil ve yedek üye seçmek.

c) Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarını görüşerek ibra etmek.

d) Önceliklerine göre okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan tahminî bütçeyi görüşmek.

e) İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek.

f) Okulun eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12- Yönetim kurulu;

a) Okul müdürü,

b) Müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye,

c) Veliler arasından seçilen dört üye olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise müdür, müdür yardımcısı/öğretmen ve veliler arasından seçilen üç üye olmak üzere yönetim kurulu 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçerek görev dağılımı yapar.

Başkan, veli üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar yönetim kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanların bu niteliği haiz olmadıkları sonradan veya görevleri sırasında anlaşılanların görevi sona erer.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- Yönetim kurulu birlik adına görev yapar; birliğin görevlerini ve genel kurulda alınan kararları bir plan dahilinde yürütür.

Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapar.

Ders yılı içinde en az ayda bir toplanır. Toplantılar, gerektiğinde okulun açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir.

Toplantılar en az 5 üyenin, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Birliği temsil eden başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürü ile koordineli olarak yapılır.

Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak imzalanır.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılan üyeler ile istifa, öğrencinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asil üye olarak görev yaparlar.

Yönetim kurulu üye sayısının, yedeklerle birlikte karar yeter sayısının altına düşmesi hâlinde genel kurul, başkan veya okul müdürü tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Seçilen yeni yönetim kurulu, olağan kongreye kadar görevine devam eder. Yönetim kurulu, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı genel kurula ve diğer yetkili mercilere karşı sorum-ludur.

Denetim kurulu

MADDE14- Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Denetim kurulu, altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna verir. Ayrıca, yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek hazırladığı raporu, faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar denetim kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanların bu niteliği haiz olmadıkları sonradan veya görevleri sırasında anlaşılanların görevi sona erer.

Çeşitli nedenlerle boşalan asil üyeliklere, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelirlerin Kabulü, Harcanması ve Kiraya Verme Usulü

Gelirler

MADDE 15- Resmî okullarda birliğin gelirleri;

a) Aynî ve nakdî bağışlardan,

b) Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden,

c) Sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden,

d) Diğer gelirlerden oluşur.

Gelirlerin kabulü

MADDE 16- Resmî okullarda yönetim kurulunca;

a) Şartlı bağışlar,

b) Okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan gelirler,

c) Nakdî bağışlar,sosyal,kültürel,sportif,kurslar,proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler ile diğer gelirler

ayrı hesaplarda toplanır.

Aynî ve nakdî bağışlar, belge karşılığı birlikçe kabul edilir. Nakde çevrilebilecek aynî yardımlar, nakde çevrilerek nakdî bağışlar hesabına yatırılır. Nakde çevrilemeyen aynî yardımlar, belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilir.

Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.

Bağışlar, bankaya yatırılır. Banka şubesi bulunmayan yerleşim birimlerinde belge karşılığında alınır ve en geç bir hafta içinde birliğin banka hesabına yatırılır.

Alındı belgesi; müteselsil seri, cilt ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından mey-dana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde kull-anılır. Form veya sürekli form şeklinde kullanılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur (EK-1). Kullanılacak belge-lerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilerek karar altına alınır.

Kiraya verme usulü

MADDE 17- Resmî okullarda birlik; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletebilir.

Bu yerler,08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı DEVLET İHALE KANUNU’nun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir (EK-2).

Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin muhammen bedel tespiti ve kiralanması;

a) Muhammen bedel tespiti; valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürü/müdür yardımcısı, birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü, gerektiğinde özel idare müdürlüğü temsilcisi ile varsa ilgili meslek odası temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca belirlenir. Aylık kira bedelinin belir-lenmesinde okulların açık olduğu günler dikkate alınır.

b) Kiralama işlemleri, valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkan-lığında okul müdürü, birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü, gerektiğinde özel idare müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak ihale komisyonunca yapılır.

Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde, katılımcılardan ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcı-

cıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belge-lerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine

karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,

 dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

Kantin ve benzeri yerlerde, alanlarında meslekî ve teknik eğitim diploması, sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip eğitim-öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir.

İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları ihaleye katılamaz.

İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılmaz.

Gelirlerinin dağılımı

MADDE 18- Resmî okullarda kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde, işletilen yerin gayri  safi hâsılatının %1’i birlikçe, işletmecilere kiraya verilmesi hâlinde ise elde edilecek gayri safi gelirin %3’ü, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak işletmeci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne ödenir. Arz bedelinin ödenmesinin takibinden okul müdürü ve birlik yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin %80’i birliğin,%10’u ilçe millî eğitim müdürlüğünün,%10’u il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesap-larına aktarılır. Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin %20’si il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırılır.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan paralar, il/ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili  müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki okul müdürü ve iki birlik başkanından, mülkî amirin onayı ile oluşturulan komisyonca öncelikle imkânları kısıtlı olan okulların ve öğrencilerinin eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilgili birliğin hesabına aktarılır.Ayrıca,il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin eğitim-öğretimle ilgili gerekli ihtiyaçlarında kullanılabilir.

Gelirlerin harcanması

MADDE19- Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

Banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir.

Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve ayniyat makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir.

Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yıl sonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararla-narak duyurur.

İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur.                           BEŞİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler

Tutulacak defter, dosya ve belgeler

MADDE 20- Yönetim kurulunca;

a) Genel kurul tutanak dosyası,

b) Yönetim kurulu karar defteri,

c) Gelen-giden evrak defteri,

d) Gelir-gider defteri,

e) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya,

f) Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar,

g) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gelir makbuzu,

h) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gider makbuzu,

i) Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde oluşacak iktisadî işletmeler için 213 sayılı VERGİ USUL KANUNU hükümleri uyarınca düzenlenen belgeler ve defterler usulüne göre tutulur.

Tutulan defter, dosya ve belgeler okulda muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birliklerin yapamayacağı işler

MADDE 21- Birlikler, millî eğitim mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasî faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz.

Denetim

MADDE 22- Birlikler, en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince millî eğitim mevzuatına ve TÜRK CEZA KANUNU hükümlerine göre denetlenir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 23- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 1739 sayılı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU ile ilgili diğer genel hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- 18.05.1983 tarihli ve 18051 sayılı RESZİ GAZETE’de yayımlanan MİLLİ EĞİTİM BAKANIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birlikler, kuruluşlarını altı ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir.

Yürürlük

MADDE 25- Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- Bu yönetmelik hükümlerini MİLLİ EĞİTİM BAKANI yürütür.(RG.31.05.2005-25831-TD.HAZİRAN 2005-2573)

EK-1

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNÎ / NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

BİRLİĞİN

 

Seri No  :

 

Cilt No   :

 

Sıra No  :

Adı                   :

Adresi              :

Telefon No :

Faks No  :

e-posta Adresi :

 

 

 

 

 

NAKDÎ BAĞIŞLAR

Sıra   No

Bağışın   Cinsi (YTL/Döviz )

Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

Yalnız ……………………………………………….……. YTL/Döviz tahsil edilmiştir.

 

 

 

AYNÎ BAĞIŞLAR

Sıra   No

Bağışın   Türü ve Özelliği

Miktarı

Birim   Fiyatı

Tutarı

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yukarda belirtilen aynî/nakdî bağışı  teslim aldım.

Teslim   Eden

 

Teslim   Alan

 

Adı Soyadı

 

Adı Soyadı

 

 

T.C. Kimlik No

 

Görevi

 

 

Adresi

 

T.C. Kimlik No

 

 

Tarih- İmza

 

 

Tarih-İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

OKULLARDA BULUNAN KANTİN, AÇIK ALAN, SALON VE BENZERİ YERLERİN İŞLETME (KİRALAMA) SÖZLEŞMESİ

GENEL ŞARTLAR

Sözleşmenin Tarafları

MADDE 1- Bu sözleşme, bir tarafta ........................................... OKUL-AİLE BİRLİĞİ(Bundan sonra BİRLİK olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta işletmeci .......................... (Bundan sonra  YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

MADDE 2- Birliğin adresi ...................................................................................... olup Tel no: ………….. Faks no: ……………Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................................................................... Ev tel. no: .................... İş tel. no: .................

Her iki taraf da yukarda belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

İş Tanımı

MADDE 3- Sözleşme konusu iş;  ……….…. ili ................ ilçesi ….....ada …... parsel …... m2  yüzölçümlü ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na tahsisli taşınmaz mal üzerinde bulunan ..................…………. Okulu’ndaki yaklaşık ............ m2‘lik ……………………… işletme hakkının verilmesi (kiralama) sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

Sözleşmenin Bedeli

MADDE 4- İş bu sözleşmenin komisyonca 9 ay üzerinden  belirlenen yıllık kira bedeli .................... YTL’dir. Yüklenici bu bedeli peşin veya eşit taksitler hâlinde 9 ayda ödeyebilir.

Vergi, Resim, Harçlar, Diğer Giderler

MADDE 5 - Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Süresi ve Yıllık Artışları

MADDE 6- İş bu sözleşmenin süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 5 yıl süreyle uzatılabilir.

Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ’nce yayımlanan ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ(ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.

Kira Ödenmesindeki Esaslar

MADDE 7- Yüklenici yıllık kira bedelinin %3’ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin (.................................YTL) %10 ini (...........................................YTL) İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’ne, %10’ ini (................................... YTL) İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’ne, % 80’ini de (........................................ YTL) birliğin göstereceği hesaplara ilgili ayın 04-10 tarihleri arasında yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’nun 51’inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Kesin Teminat ve İade Şekli

MADDE 8- Kesin teminat tutarı, bir yıllık kira bedelinin %6 oranında olup ................................. YTL’dir. Kesin teminat, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU’ndan ilişkisiz belgesi ibraz etmesi kaydıyla yüklenicinin işi bırakması veya sözleşme bitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması hâlinde kendisine iade edilir.

Genel Hükümler

MADDE 9- Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

MADDE 10- Kantinin işletilmesinde 3100 sayılı kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz (Yazar Kasa) kullanılır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı durumlarda, 213 sayılı VERGİ USUL KANUNU’nda  belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir.

MADDE 11- Sözleşme konusu  kantinin elektrik, su, doğalgaz, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilat müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde malmüdürlüklerine ödenmek üzere yüklenici tarafından okul idaresine ödenir.

MADDE 12- İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, idarece mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve  sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilen taşınmaz içerisindeki malzeme de (ocak, masa, sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da çeşit ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağında yer alır ve yukarıda adı geçen idare yetkilileri ile işletme hakkı verilen yüklenici tarafından imzalanır.

 

MADDE 13- İşletme hakkı sona erdiğinde işletilme hakkı verilen yer, yüklenici tarafından kantinin bulunduğu idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakla yüklenici kullanımına bırakılan malzeme tam ve sağlam olarak teslim alınır.

MADDE 14- Yüklenici;

Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almakla (yangın tüpü ve benzeri),

Gerektiğinde okulun genel görünümüne uygun boya, badana gibi onarımları yapmakla,

Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmâl ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 15- Yüklenicinin yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi, kantinde sağlığa ve genel ahlâka aykırı maddelerin öğrencilere satılması veya eğitim-öğretim ortamını bozucu davranışlarının inceleme-soruşturma sonucu tespiti hâlinde, birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşme tek taraflı fesh edilir. Bundan dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.

MADDE 16- İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, genel ahlâka aykırı ve okul müdürlüğünce sakıncalı bulunan her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşya bulundurulamaz.

MADDE 17- Yüklenici, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’nın okul kantin-lerinin denetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarihli ve 7409 sayılı genelgesinin ekinde OKUL KANTİNLERİ DENETİM FORMU ile getirilen yükümlülükler ile bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların bu konudaki düzenlemelerine uymak zorundadır.

MADDE 18- İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde “bira” dâhil alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ile enerji içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantinlerde öğrencinin ruh ve beden sağlığına faydalı gıda ve içecek gibi ürünlerin bulundurulması  zorunludur. Bu ürünlerde gıda kodeksine uygunluk şartları aranır.

MADDE 19- İşletilen yerin; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi, bakanlığımız ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması, satışının yapılması durumunda tebligatı müteakip 15 gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır.

MADDE 20- İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali hâlinde işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için işletici kişi tarafından işletme bedelinden ayrı olarak aylık işletme bedelinin %10’u oranında günlük ceza uygulanır.

MADDE 21- Kantinin işletilmesinde meslekî ve teknik eğitim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. Çalışan kişilerin bu özelliklere haiz olmaması hâlinde birlikçe gerekli önlemler alınır.

MADDE 22- Yüklenici, 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve uygulaması ile ilgili yönetmelik gereği ‘ÜCRET TARİFESİ’ni öğrencilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asar.

MADDE 23- Yüklenici, sözleşme süresinin bitiminde  …………..…………….tahliye etmediği takdirde 2886 sayılı DEVLET İHALE KANUNU’nun 75’inci madde hükümleri uygulanır.

MADDE 24- Sözleşme ile getirilen yükümlülüklerin takibi, birlik ve okul yönetimi tarafından yapılır. Bu sözleşmede yer alan hükümlere uyulmadığı birlik yönetimince tespit edildiğinde sözleşme, birlik kararı ile fesh edilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

MADDE 25- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hâl mercii ……………… mahkeme ve icra daireleridir.

Yürürlük

MADDE 26- Bu sözleşme, …………. tarihinden itibaren yürürlüğe girer. ….. maddeden ibaret olan bu sözleşme; birlik ve yüklenici tarafından okunup taraflarca iradelerin örtüştüğü anlaşılmış olarak …………. tarihinde 4 nüsha olarak düzenlenerek imzalanmıştır.

MADDE 27- Söz konusu yerleri hâlen işletenlerle ilgili feshi gerektiren bir hususun bulunmaması, yıllık kira artışının yapılması ve ihale komisyonunca uygun bulunması halinde birlikçe sözleşmeleri yenilenir.

ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 1- Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir. Bu husus ihale ilânında belirtilir.

MADDE 2- …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

NOT: İş bu sözleşme 27 genel ve  …….. özel şart olmak üzere toplam ………. maddeden oluşmaktadır.

 

 

Okul Müdürü         Birlik Başkanı          Yüklenici       Yüklenici Kefili             Meslek Odası Temsilcisi

 

OKUL-AİLE BİRLİĞİ’NİN PARA TOPLAMA YETKİSİ

 

                                                                                              Saim AÇIKGÖZ

                                                                                                          Ulusal Eğitim Derneği Genel Yazmanı

 

            Eskiden hemen her okulun adını taşıyan bir koruma derneği vardı. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun1’la dernek ve vakıfların, kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanmasına yasak getirildi. Bu yasakla, okulun adını taşıyan koruma dernekleri kendini feshetmek durumunda kaldı. Koruma derneklerinin ortadan kalkmasıyla okulların belli düzeyde gereksinmeleri karşılanamaz oldu. Milli Eğitim Bakanlığı da yeterli ödenek göndermediğinden, okullarda var olan sıkıntı daha büyük boyutlara çıktı.

 

            Koruma derneklerinin katkısından yoksun kalan okullarda ortaya çıkan sorunun çözümü için Okul-Aile Birliği2 adını taşıyan kuruluşa para toplama yetkisi verildi.Yönetmelikte sıralanan Okul Aile Birliği’nin 17 görevinden biri de yapılan bağışları almaktır. Bağış almakla ilgili hüküm, yönetmelikte şöyle yer almaktadır: “Okula yapılan ayni ve nakdi bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.”(m.6/k)       

 

      Bu hükme göre, Okul Aile Birliği doğrudan para olarak ya da madde olarak verilen bağış-ları alma/kabul etme yetkisine sahiptir. Bu yetki,yapılan ‘bağış’ı almakla sınırlıdır. Osmanlıcası ‘hibe’, teberru’ olan ‘bağış’, bağışlayacak olanın iradesine bağlıdır. Bağışta zorunluluk olmaz, eğer zorunluluk varsa ona da ‘bağış’ denilmez. 

 

            Yönetmelik, alınacak bağış için düzenlenecek belgenin örneğini de vermiştir. Belgenin başlığı “Okul-Aile Birliği Ayni / Nakdi Bağış Alındı Belgesi’dir. Zorunlu tutup, parayı aldıktan sonra üstünde ‘Bağış Alındı Belgesi’ yazan belgeyi vermek ahlaki de değildir.

 

            Bir Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun öğrenci başına belli bir miktar para alınması  kararı almaya kesinlikle yetkisi yoktur. Böyle bir karar, hukuksal anlamda ‘yokluk’(butlan) niteliğinde olduğundan veliyi bağlamaz. Yetkileri dışına çıktıklarından kararda imzası bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektirir. ‘Zorunlu’ olana ise ‘salma’ denir. Köy Kanunu’na4 göre ‘salma salmaya’ Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.  

 

            Sözün kısası, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, kendini Köy İhtiyar Heyeti yerine koyup ‘salma salmaya’ kalkamaz.

         

…………………………………………………………………………………………………………….

 

1 Bu yasa, 29 Ocak 2004 gün ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

2 Okul Aile Birliği Yönetmeliği 31 Mayıs 2005-25831 sayılı Resmi Gazete’de ve Haziran 2005-2573 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmıştır.  

 

3 Burada geçen ‘ayni’ ‘para olarak değil, madde olarak’; ‘nakdi’ de ‘para olarak’ anlamındadır.

 

4 07 Nisan 1924-68 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 442 sayılı Köy Kanunu’nun 05 Temmuz 1939-3664 sayılı yasanın 1’inci maddesiyle değişik ‘salma’ya ilişkin bir maddesi şöyledir:  “ Köy gelirleri, köy işlerini gören köyün aylıklı adamlarının aylık ve yıllıklariyle köy  sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse: En yüksek haddi yirmi lirayı aşmamak üzere herkesin hal ve vaktine göre köy ihtiyar meclisi karariyle köyde oturanlara ve köyde maddi alakası bulunanlara salma salınır.”(m.15)

 

 NOTLAR

  1. GİRESUN’da yaşanan sel baskını üzerine Süleyman ÇELEBİOĞLU’yla görüşme

  2. TEKİRDAĞ-SARAY’da yaşanan sel baskını üzerine Kerim GÜÇLÜ’ye görüşme  

  3. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’yla yapılan yazışmalar

  5. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU’yla yazışma

  6. İSTATİSTİKÇİLER DERNEĞİ yazmanı Ali TULUK’la görüşme

  7. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nın toplantısı

  8. TEMA’ya destek

  9. Üyemiz Mustafa SABANCI’nın ölümü

10. TEMA’ya destek

11. BODRUM TEMSİLCİLİĞİZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret32788
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.48763.5016
Euro4.18064.1973
Hava Durumu
Anlık
Yarın
22° 35° 20°
Takvim